Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se Centra lidských zdrojů pro Plzeňský kraj, z.ú.

08. června 2020 14:49, Mgr.et Mgr. Jaroslava Chlanová

Dne 27. 5. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).
Žadatel žádal poskytnout informaci (citujeme) „Ptám se k Centru lidských zdrojů Plzeňského kraje, z. ú.; 1. Jaké hlavní, konkrétní výstupy má "Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje" za rok své existence; 2. Tolik lidí v centru pracuje; 3. Kdo vybíral členy dozorčí, správní rady a ředitele; 4. V čem je oproti jiným institucím (například resortním nebo jiným krajským) toto centrum unikátní a v čem je jeho přidaná hodnota; 5. Kde lze dohledat výstupy tohoto centra (a zadání), kontakty či web; 6. Jaký je roční rozpočet této instituce; 7. Kdo přišel s požadavkem na vytvoření této instituce?“

V dané věci nedisponuje KÚPK požadovanými informacemi z bodů č. 1, 2, 4, 5, 6, odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK tak žádost o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odložil, neboť požadované informace nespadají přímo do působnosti KÚPK. O tyto informace je třeba požádat Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú.

KÚPK poskytl informace požadované bodem 3 a 7 a sdělil následující informace. 

Otázka č. 3
Členové dozorčí i správní rady jsou uvedeni v Zakládací listině ústavu, která byla schválena usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 924/18 ze dne 17. 12. 2018. Ředitele ústavu dle Zakládací listiny ústavu volí a odvolává správní rada.
Otázka č. 7
Založení Centra lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú. bylo schváleno Zastupitelstvem Plzeňského kraje č. 924/18 ze dne 17. 12. 2018, kdy předkladatelem byl Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatiku.