Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o odměnách pana hejtmana

obrazek
25. listopadu 2019 14:28, Mgr.et Mgr. Jaroslava Chlanová
Dne 7. 11. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kterou žadatel žádal poskytnutí následujících informací: „výše platu za rok 2019 včetně odměn a případných benefitů (např. služební vůz, telefon atd.) Obracím se tedy na Vás s žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí výše zmíněných informací, konkrétně pana hejtmana Ing. Josefa Bernarda, za období leden až říjen 2019.“

Podle ustanovení § 6 odst. 1 InfZ „Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.“

KÚPK tedy v souladu s výše uvedeným odkázal žadatele na nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 318/2017 Sb.“).

Všichni členové zastupitelstva kraje jsou odměňováni v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., kdy v příloze daného nařízení vlády jsou stanoveny výše odměn za jednotlivé funkce.

Výše uvedené nařízení vlády je možné dohledat na stránkách Ministerstva vnitra ČR:

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=318/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy


Žádné jiné odměny nebyly panu hejtmanovi ani jiným uvolněným členům Zastupitelstva Plzeňského kraje schváleny ani vyplaceny.