Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k přestupkovému řízení

obrazek
01. září 2021 11:04, Mgr. Vladimír Král

Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále také jen „KÚPK“), byla dne 5. 8. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „InfZ“), v tomto znění:

"V přestupkové kauze vedené Komisí pro projednávání přestupků Města Všeruby čj.PK/2O24/2O14 se plně angažoval i KÚPK se svými konečnými stanovisky.
Po zralé úvaze jsem já i manželka dne 8.7.2O14 na PČR Úněšov oznámili, protiprávní jednání ze dne 4.5.2O14, kdy nás v obci Číhaná hrubě a opakovaně urážel zjevně podnapilý cyklista, což bylo i po dalších atacích i jiných osob nepřijatelné a hodné k oznámení.
Od PČR Úněšov jsme obdrželi vyrozumění ze dne 8.8.2O14, že jednání ze dne 4.5.2O21 bylo jako přestupek dle § 49/1c) zákona č.2OO/199O Sb. oznámen správnímu orgánu k projednání :

OTÁZKA č.1:
Tento přestupek oznámila PČR Úněšov k projednání dle i uzavřené veřejnoprávní smlouvy přímo na příslušný správní orgán =Město Všeruby – Komise pro projednávání přestupků, nebo stále na Obec ÚNěšov, jako zcela nepříslušný a nesprávní orgán ?
Otázka není spekulativní, ale konkretní po přímých zkušenostech jaký neprávní režim zde byl cca 2 roky veden a i KÚPK i písemně obhajován. Mohu vše doložit.

Každopádně správní orgán Města Všeruby byl pro nás v naproté nečinnosti, až po podávaných podnětech jsme byli ze dne 31.1O.2O14 informováni, že dne 29.9.2O14 byl p. XXXX vydán příkaz dle § 87 zákona č.2OO/199O Sb. a proti kterému si dal p. XXXX dne 22.1O.2O14 odpor.

OTÁZKA č.2:
Opět bez jakýchkoliv spekulací a neurčitostí se KÚPK , který do řízení zasahoval, jako poviný subjekt žádám o odpověď zda správní orgán Města Všeruby měl pro příkazní řízení dle § 87 zákona č.2OO/199O Sb. splněny veškeré zákonem stanovené podmíněnosti pro toto, zejména ve smyslu § 87/1 zákona č.2OO/199O Sb.? ANO či NE ?

Po další nečinnosti a mých podnětech jsem byl až dne 22.1.2O15 z KÚPK informován, že správní řízení v této stále věci proběhne před správním orgánem Města Touškova. Tm jsme byli já i manželka jako svědci /NE ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ/ předvoláni i se pro nadbytečné obtíže dostavili.
Zde k úděsu správního orgánu, mně i manželky i p. XXXX, který zcela nemohl být obviněným .. v Číhané ani nebydlí, ani zde nikdy nejezdí na kole.. bylo řízení skončeno.

OTÁZKA 3:
Z jakých věcných i právních důvodů se správní orgán Města Všeruby po podání odporu vyloučil z dalšího projednávání věci dle § 14 správního řádu /opakuji já i manželka jme nebyli účastníky řízení/ a KÚPK toto i delegaci na Město Touškov potvrdil ?

OTÁZKA č.4:
Jelikož přestupky projednávají správní orgány z úřední povinnosti ,jaké konktrertnmí úkony po fiasku ze dne 22.1.2O15 a které správní orgány učinily, aby byl skutečný pachatel zjištněn a za přestupek projednán ??"


KÚPK k žádosti o informace uvedl:

K otázce č. 1: Přestupek byl oznámen obecnímu úřadu Úněšov. Tento jej dále předal Komisi pro projednávání přestupků města Všeruby.

K otázce č. 3: Předsedkyně Komise pro projednávání přestupků města Všeruby shledala potenciální podjatost členů přestupkové komise z toho důvodu, že jste na všechny členy komise předtím podal trestní oznámení. KÚPK usnesením pověřil Komisi pro projednávání přestupků Města Touškov projednáním věci.

K otázkám č. 2 a 4 žádosti o informace KÚPK vydal rozhodnutí o odmítnutí.