Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - informace o příslušnosti

obrazek
05. ledna 2021 10:33, aktualizováno 10:35, Mgr. Vladimír Král

Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále také jen „KÚPK“), byla dne 4. 12. 2020 doručena žádost o poskytnutí informace podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „InfZ“), v tomto znění:

„Za stavu, že jsem ke konkretně vedeným řízením stále nedostal požadované informace v relevantních hodnotách a pravdách, podávám
k tomuto žádost o podání inrormací v režimu zákona č.1O6/1999 Sb.
OTÁZKA č.1:
Který orgán Krajského úřadu Plzeňského kraje je nadřízeným správním orgánem a odvolacím orgánem pro správní orgán MěÚ Nýřany- odbor životního prostředí v závaznosti zákona č.25O/2O16 Sb. a zákona č.5OO/2OO4 Sb.?

OTÁZKA č.2:
Který orgán Krajského úřadu Plzeňského kraje je nadřízeným správním orgánem a odvolacím orgánem pro správní orgán MěÚ Nýřany-odbor dopravy v závaznosti zákona č.25O/2O16 Sb. a zákona č.5OO/2OO4 Sb.?

OTÁZKA č.3:
Který orgán Krajského úřadu Plzeňského kraje je nadřízeným orgánem povinného subjektu MěÚ Nýřany- odbor životního prostředí v režimu zákona č.1O6/1999 Sb. ?

OTÁZKA č.4
Který orgán Krajského úřadu Plzeňského kraje je nadřízeným orgánem povinného subjektu MěÚ Nýřany- odbor dopravy v režimu zákona č.1O6/1999 Sb.?

K obsahu konkretní písemnosti MěÚ Nýřany- odbor životního prostředí čj.OŽP-ŽÍŽ/18587/2O18 ze dne 2.7.2O18 žádám:
OTÁZKA č.5:
Lze ve fázi přípravného řízení o přestupku (správního řízení) = před zahájením řízení uvádět osobu do právního postavení svědka a v tomto postavení mu určovat povinnosti ?
a) pokud ano, ze kterých zákonných ustanovení toto vyplývá ?
b) pokud ne, jaké to má vůbec právní účinky ke stanovovaným povinnostem pro osobu označenou za svědka ?

OTÁZKA č.6:
Lze vůbec předvolávat svědka k ústnímu jednání při respektování speciálního zde zákona č.25O/2O16 Sb. ( § 8O a § 69) , když svědek není účastníkem řízení ?

OTÁZKA č.7:
Kde vůbec mohu v celém obsahu písemnosti (od záhlaví až k podpisu odpovědné úřední osoby), kterou jsem v poštovní přepravě obdržel, vyčíst kdo je vůbec se všemi osobními údaji před zahájením řízení předvoláván jako svědek ? ( cave § 59 třetí věta).“


KÚPK poskytl následující odpovědi:

K otázce č. 1: KÚPK, odbor životního prostředí.

K otázce č. 2: KÚPK, odbor dopravy a silničního hospodářství.

K otázce č. 3: KÚPK, odbor kontroly, dozoru a stížností.

K otázce č. 4: KÚPK, odbor kontroly, dozoru a stížností.

Ve zbytku žádost o informace odmítl.