Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k přest. řízení o úniku psa

obrazek
21. července 2020 09:51, Mgr. Vladimír Král

Dne 4. 7. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v následujícím znění:

„Jedná se o kauzu ze dne 5.5.2O18 v obci XXX v právní kvalifikaci přestupku dle § 13/1 - § 27/2f) zákona č.246/1992 Sb. do které již byli zainteresováni jak povinný subjekt MěÚ Nýřany-OŽP i nadřízení orgán Krajský úřad Plzeňského kraje.

Otázka č.1:
Je ověřenou skutečností, že zde správní orgán MěÚ Nýřany-OŽP zahájil řízení o tomto přestupku z moci úřední dle § 78 zákona č.25O/2O16 Sb. dne 4.7.2O18, nebo v jiný den ? Pokud skutečně 4.7.2O18, je pak vůbec právně správné a právně závazné, ještě před zahájením řízení o přestupku dne 2.7.2O18 označovat nějakou osobu do postavení svědka a tohoto jako svědka zavazovat v dikci § 55 zákona č.5OO/2OO4 Sb. ?“

Otázka č.2:
Jaké konkretní úkony v tomto řízení o přestupku sám správní orgán MěÚ Nýřany-OŽP sám vykonal zejména v závaznosti § 3 a § 5O a § 51 zákona
č.5OO/2OO4 Sb. ? Jaké konkretní úkony zde pak učinil KÚPK ?

Otázka č.3:
Využil správní orgán MěÚ Nýřany-OŽP potřebnou součinnost dle § 75 zákona č.25O/2O16 Sb. s jiným subjektem ?

Otázka č.4:
Jestliže správní orgán MěÚNýřany-OŽP zahájil řízení o přestupku 4.7.2O18 a nepodařilo se mu vydat k tomuto rozhodnutí dle § 94 zákona č.25O/2O16 Sb. (usnesení dle § 86/1c) zákona č.25O/2O16 Sb. v zákoně stanovené lhůtě, byl zde vůbec využit institut dle § 8O zákona č.5OO/2OO4 Sb. a byla zde vůbec dodržena zásada správního řízení dle § 2 zákona č.5OO/2OO4 Sb. ?"


KÚPK dne 20. 7. 2020 poskytl následující informace:

K otázce č. 1 (první větě): Ano. Ministerstvo zemědělství ve svém přípisu č. j. 33531/2020-MZE-18134 ze dne 3. 7. 2020 výslovně konstatuje, že řízení o předmětném přestupku bylo zahájeno dne 4. 7. 2018.

K otázce č. 2 (druhé větě): V samotném řízení o přestupku krajský úřad provedl odvolací řízení ve vztahu k žadateli uloženým pořádkovým pokutám.

K otázce č. 4 (první v pořadí uvedené otázce): Ne.

Ke zbytku žádosti o informace vydal KÚPK rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace.