Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - dozor podle § 125 a § 126 zákona o obcích

obrazek
18. srpna 2020 12:23, aktualizováno 12:25, Mgr. Vladimír Král

Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále také jen „KÚPK“), byla dne 4. 8. 2020 doručena žádost o poskytnutí informace podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „InfZ“), v tomto znění:

„[1] Žadatel tímto zdvořile nadepsaný úřad žádá ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o zpřístupnění níže uvedených informací.
[2] Žadatel nadepsaný úřad zdvořile žádá o sdělení počtu podnětů či jiných podání, které obdržel za rok 2019 a dále za období 1.1.2020 – 31.7.2020 od jakýchkoliv třetích subjektů, které se týkaly výkonu dozoru nadepsaného úřadu nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti ve smyslu § 125 a § 126 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „Obecní zřízení“).
[3] Žadatel současně nadepsaný úřad zdvořile žádá o sdělení celkového počtu případů, které byly za rok 2019 a dále za období 1.1.2020 – 31.7.2020, předmětem prošetření (výkonu dozoru) nadepsaného úřadu nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti ve smyslu § 125 a § 126 Obecního zřízení (ať už na základě podnětu třetího subjektu nebo na základě činnosti nadepsaného úřadu či z jiného důvodu).“

Dne 18. 8. 2020 poskytl KÚPK tyto informace:

K bodu [2] žádosti: KÚPK v určeném období eviduje 0 obdržených podnětu nebo jiných podání ve vztahu k § 125 a § 126 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

K bodu [3] žádosti: KÚPK v určeném období eviduje 0 případů, které byly předmětem dozoru ve smyslu § 125 a § 126 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.