Vzdělávání žáků-cizinců

Podpora pedagogů pro práci s dětmi/žáky cizinci

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) jako přímo řízená organizace MŠMT zabezpečuje prostřednictvím krajských koordinátorů pro oblast děti/žáci-cizinci cílenou podporu pedagogů při vzdělávání dětí/žáků-cizinců.

Vzdělávání žáků-cizinců ve třídách pro jazykovou přípravu

Poskytování bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie.