Vzdělávání dětí zákonných zástupců určených profesí s platností od 12. dubna 2021

obrazek
07. dubna 2021 15:15, aktualizováno 16:01, Mgr. Veronika Šimonová

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zajišťuje péče o děti a žáky ve věku od 2 do 10 let („děti IZS“) zákonných zástupců níže určených profesí prostřednictvím výjimky v rámci omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů na vzdělávání. Tato výjimka umožňuje, aby děti IZS mohly navštěvovat svou kmenovou školu.


Mateřské školy
Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině, nebo mohou být zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí. O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy. Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole. Na děti IZS se rovněž vztahuje úplata za předškolní vzdělávání. Školní stravování je poskytováno za úplatu jako za běžných podmínek.


Základní školy
Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Pro děti IZS je školní družinou/školním klubem zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině/školním klubu jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku. Dohled nad dětmi v rámci školní družiny/školního klubu může vykonávat vychovatel nebo jiný ředitelem školy pověřený pedagogický pracovník. O způsobu organizace programu školní družiny/školního klubu pro tyto děti a rozdělení do skupin rozhoduje ředitel/ka školy. Děti mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek jako při prezenční výuce. Na děti IZS účastnících se programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.


Skupiny povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s epidemií, jsou následující:
• zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb
• pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční výuku (a tedy také tuto péči) ve školách a případně školských zařízeních
• zaměstnanci bezpečnostních sborů
• příslušníci ozbrojených sil
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
• zaměstnanci Finanční správy České republiky

Soubory ke stažení