Vynikající studenti veřejných vysokých škol obdrželi stipendia

obrazek
06. října 2021 08:44, Bc. Eva Mertlová

Celkem devět studentů ZČU v Plzni a LFP UK obdrželo Stipendium Plzeňského kraje. Toto stipendium předává hejtman Plzeňského kraje již od roku 2004 na základě nominací obou univerzit.

Celkem 37 vynikajících studentů Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy bylo letos oceněno mimořádným stipendiem. V loňském roce se slavnostní obřad nemohl z důvodu protiepidemických opatření uskutečnit. Letos studenti převzali stipendia opět osobně z rukou rektora ZČU, hejtmanky Plzeňského kraje a primátora města Plzně v Malém sále Měšťanské besedy.
Mimořádným stipendiem oceňuje Západočeská univerzita společně s Plzeňským krajem a městem Plzní studenty, kteří svoji alma mater reprezentují na vědeckých, kulturních či sportovních soutěžích, rozvíjejí mimořádné aktivity nad rámec studia a dosahují vynikajících výsledků. Stipendium rektora za mimořádné studijní výsledky a vynikající reprezentaci univerzity v odborných oblastech letos získalo osm studentů ZČU, další desítku talentovaných ocenil rektor mimořádným stipendiem za sportovní úspěchy. Devět studentů obdrželo stipendium hejtmanky Plzeňského kraje a deset stipendium primátora města Plzně. Stipendia rektora, Plzeňského kraje i města Plzně mají hodnotu 20 tisíc korun, stipendium rektora za sportovní úspěchy je dotováno částkou 10 tisíc korun.

"Krédo Západočeské univerzity, obsažené v aktuálním strategickém záměru, zní: To nejlepší, co pro budoucí svět můžeme udělat MY, je napomáhat tomu, abyste to udělali VY. Znamená to, že vzděláváme mladé lidi tak, aby mohli sami přispět k pozitivnímu rozvoji současného světa. A toto naše krédo naplňují i mimořádná stipendia. Nejen finanční odměnou, ale samotným ceremoniálem dáváme najevo, že si vynikajících výsledků a mimořádných aktivit studentů skutečně velice vážíme a podporujeme je. I proto mě moc těší, že jsme po roční pauze mohli letos oceněným studentům poděkovat a poblahopřát osobně," říká rektor ZČU Miroslav Holeček.

"Uplynulý akademický rok byl velmi náročný. Studenti se museli vyrovnat se zcela odlišným způsobem studia, a to distanční formou. Přesto dokázali studiu dát přidanou hodnotu a věnovali se mu nad rámec běžných povinností. Mnozí se v době pandemie zapojili a pomáhali na mnoha místech, a tak bych jim při této příležitosti ráda poděkovala. Studenty, kterým Plzeňský kraj stipendium uděluje, vybírají univerzity. Plzeňský kraj tak studenty oceňuje již od roku 2004," říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

"Dnešní ocenění vynikajících studentů vnímám jako skvělou příležitost, jak jim poděkovat za jejich úsilí, jak je motivovat a podpořit v dalších aktivitách. Dlouhodobě se snažíme o to, aby mladí lidé zůstávali po škole v Plzni, aby zde žili a zakládali rodiny. Díky vzdělaným obyvatelům se totiž můžeme profilovat jako moderní město, které má šanci být vyhledávanou evropskou metropolí. Všem přítomným ze srdce přeji, aby se jim v jejich dalším úsilí dařilo," uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

Přehled oceněných studentů:

STIPENDIUM PLZEŇSKÉHO KRAJE

Bc. Adéla Mikešová / Fakulta aplikovaných věd
bakalářský studijní program Inženýrská informatika, obor Informační systémy
Studentka velmi kvalitně zpracovala a úspěšně obhájila bakalářskou práci zabývající se analýzou mobilních průvodců a návrhem mobilní aplikace, zaměřené na komunitní překlad textů pro generického mobilního průvodce. Výsledná práce je na nadprůměrné úrovni a přispěje k rozvoji v kulturní oblasti Plzeňského kraje.

Anna Marie Mišterová / Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
bakalářský studijní program Výtvarná umění, obor Ilustrace a grafika
Bakalářská práce studentky, která vznikla v ateliéru Didaktická ilustrace pod vedením Renáty Fučíkové, dosahuje svou úrovní kvality práce diplomové. Rozsáhlý soubor jejích ilustrací je součástí velké výstavy 900 let řádu, která ovládla od listopadu minulého roku celý prostor parteru pražského Strahovského kláštera. Vedle této kvalitní práce na ateliérových projektech se studentka aktivně účastní komunitního života v Centru J. A. Komenského v Přešticích a v dalších organizacích.

Bc. Markéta Svobodová / Fakulta ekonomická
navazující magisterský studijní program Ekonomika a management,
obor Podniková ekonomika a management
Studentka po celou dobu studia dosahuje vynikajících studijních výsledků, výborně byla hodnocena její kvalifikační práce na téma Moderní technologie v cestovním ruchu. Spolupracovala na řešení projektu Interreg Central Europe-CerDee – zpracování zpráv z realizovaných průzkumů, na projektu Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí, podpořeném Technologickou agenturou ČR, a společně se Střediskem projektových aktivit a katedrou marketingu, obchodu a služeb se podílela na přípravě projektových návrhů v mezinárodních grantových schématech. V roce 2021 prezentovala fakultu na expozici v rámci Dnů vědy a techniky a Noci vědců.

Bc. Nikol Gorgolová / Fakulta filozofická
navazující magisterský studijní program Politologie, obor Politologie
Studentka je předsedkyní Akademického spolku studentů politických věd v Plzni. Za jejího vedení tato organizace výrazně rozšířila svoji působnost – spolek pořádá řadu odborných i popularizačních akcí a dokázal oslovit nejen veřejnost, ale motivovat řadu studentů k hlubšímu zájmu o věci veřejné. Studentka velmi aktivně spolupracuje s katedrou politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU a díky jejímu působení se daří propojovat aktivity studentské a akademické.

Markéta Vachovcová / Fakulta pedagogická
navazující magisterský stud. program Učitelství pro základní školy, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
V akad. roce 2020/21 studentka absolvovala studijní výjezd Erasmus+ do Velké Británie, který navzdory obtížné epidemické situaci úspěšně dokončila. Ve výborné kvalitě plnila také své studijní povinnosti na ZČU. Bezprostředně po návratu ze zahraničí zareagovala na výzvu katedry českého jazyka a literatury a organizace Člověk v tísni a přihlásila se k doučování žáka vietnamské národnosti z 2. třídy ZŠ ve Starém Plzenci. Začala intenzivně spolupracovat s jeho třídní učitelkou i s rodinou. Kromě českého jazyka začala o žáka, který má výraznou jazykovou bariéru a nerozumí čtenému ani mluvenému projevu, pečovat na bázi každodenní asistence v rozsahu až tři hodiny denně a seznamuje ho s českým sociokulturním prostředím.

Mgr. Jakub Hablovič / Fakulta právnická
doktorský studijní program Teoretické právní vědy, obor Občanské právo
Student získává mimořádné stipendium za prezentaci fakulty na odborných seminářích konferencích, publikační činnost a aktivní přístup ke studiu, při němž dosahuje výborných studijních výsledků. Je aktivním členem týmu pro podporu distanční výuky na Fakultě právnické.

Ing. Martin Pelikán / Fakulta strojní
doktorský studijní program Strojní inženýrství, obor Stavba energetických strojů a zařízení
Student se podílí na výzkumu zabývajícím se numerickými simulacemi proudění a přestupu tepla, který probíhá ve spolupráci s průmyslovými partnery, např. ATMOS CHRÁST, TEDOM, Doosan Škoda Power, ŠKODA JS a dalšími. Student je tak významným spojovacím článkem mezi univerzitou a průmyslem. Je také hlavním řešitelem projektu IDEG, podaného v programu pro studenty doktorského studia. Dále je spoluřešitelem výzkumného projektu v rámci přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko a také spoluřešitelem projektů TA ČR. Aktivně se zapojuje do výuky a poskytuje vedení bakalářských a diplomových prací. Podílí se na organizaci řady akcí šířících dobré jméno ZČU a je jedním z hlavních organizátorů konferencí Energetické stroje a zařízení a Jaderné dny.

Miroslava Háková / Fakulta zdravotnických studií
bakalářský studijní program Ergoterapie
V období mimořádných opatření vydaných v souvislosti s onemocněním covid-19 studentka dobrovolně pracovala a prokázala velké nasazení v dobrovolnických a dalších aktivitách. Významně posílila řady zdravotnického personálu v nemocnici na covidových lůžkách, oddělení ARO DIOP ve Fakultní nemocnici Bory. Pracovala až 80 hodin měsíčně. Prokázala také schopnost rychle jednat, když se během noční služby za přítomnosti dvou lékařů a dvou sester podílela na záchraně života pacienta. I po zmírnění epidemické situace se studentka nadále věnuje dobrovolnické činnosti v rámci sociálních aktivit pro seniory. Zde se zaměřuje na práci s již vyléčenými osamělými seniory, kteří byli hospitalizováni s onemocněním covid-19. Je příkladem i pro další studenty, jak s využitím nabytých znalostí prospět společnosti v období krize.

Kristýna Vašková / Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy
magisterský studijní program Všeobecné lékařství
Studentka dosahuje vynikajících studijních výsledků.

Galerie