Vyhlášení Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2022

obrazek
20. prosince 2021 13:01, Mgr. Magdaléna Uzlíková

Rada Plzeňského kraje schválila dne 20. 12. 2021 usnesením č. 1530/21 vyhlášení Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2022 (dále jen „Program“).


Návratné finanční výpomoci budou poskytnuty pouze v případě, že k 31. 12. 2021 nebude pro rok 2022 schválen zákon o státním rozpočtu a v rámci rozpočtového provizoria nebudou Plzeňskému kraji poskytnuty finanční prostředky na zajištění poskytování sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nejpozději do 31. 3. 2022 ve výši minimálně 50 % dotace poskytnuté Plzeňskému kraji v souladu s § 101a zákona o sociálních službách na poskytování sociálních služeb v roce 2021.


Dokument „Vyhlášení Programu“, který je přílohou tohoto článku, upravuje účel a důvod poskytnutí návratné finanční výpomoci, okruh oprávněných osob, které mohou podávat žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci, způsob podání žádosti, lhůtu pro podání žádosti, dále stanovuje předpokládaný objem finančních prostředků programu, kritéria pro stanovení výše návratné finanční výpomoci jednotlivým žadatelům a termíny pro poskytnutí a vrácení návratné finanční výpomoci.


Program není určen pro právnické osoby zřízené nebo založené územním samosprávným celkem nebo státem a pro obce.


Výše a termín vrácení návratné finanční výpomoci uvedený v čl. X odst. 3 Vyhlášení Programu se vztahuje k finančním prostředkům poskytnutým na každou konkrétní sociální službu zvlášť. Podrobnosti budou upraveny ve smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci.


Žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci budou podávány písemně (v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky) na formuláři, který je přílohou tohoto článku, v termínu od 21. 1. 2022 do 31. 1. 2022 (pro zaslání v listinné podobě je dostačující razítko podací pošty ze dne 31. 1. 2022).


Součástí podané žádosti budou kromě vyplněného formuláře žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci také přílohy:

  • Úplný výpis z evidence skutečných majitelů, případně jiné dokumenty, je-li žadatel zahraniční právnickou osobou (viz § 10a odst. 3 písm. f) bod 2. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů);
  • Zplnomocnění zástupce (osoby, která žádost podepisuje, v případě že není statutárním zástupcem) – předkládána pouze v případě, kdy žádost není podepisována statutárním zástupcem žadatele


Kontaktní osoby:


Mgr. Hana Jílková, hana.jilkova@plzensky-kraj.cz


Mgr. Matyáš Krs, matyas.krs@plzensky-kraj.cz


Ing. Kateřina Burešová, katerina.buresova@plzensky-kraj.cz


Soubory ke stažení