Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – dofinancování“ pro rok 2022

obrazek
30. června 2022 09:23, aktualizováno 10:26, Mgr. Magdaléna Uzlíková

Rada Plzeňského kraje schválila dne 29. 6. 2022 usnesením č. 2358/22 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – dofinancování“.

Dotační program bude realizován pouze za podmínky schválení navýšení finančních prostředků poskytovaných v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) na financování sociálních služeb v Plzeňském kraji v roce 2022 ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“).

Účelem dotace je podpora poskytování základních činností sociálních služeb, které jsou v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji (dále též „SPRSS“), tj. bude podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou uvedeny v základní síti sociálních služeb v SPRSS a v rozsahu v ní uvedeném (dále též „Základní síť SPRSS“). Za podmínek stanovených v Metodice budou podpořeny i služby zařazené do rozvojové sítě sociálních služeb v SPRSS (dále též „Rozvojová síť SPRSS), avšak pouze za předpokladu, že částka určená k rozdělení mezi služby zařazené v Rozvojové síti SPRSS bude vyšší než 200.000 Kč. V případě, že tak stanoví rozhodnutí MPSV, může být účel dotace zúžen.

Konkrétní podmínky dotačního programu vč. okruhu oprávněných žadatelů jsou uvedeny ve Vyhlášení dotačního programu, které upravuje i postup pro stanovení reálného návrhu výše dotace s ohledem na disponibilní prostředky. Vyhlášení dotačního programu je spolu s formuláři příloh žádosti o dotaci přílohou tohoto článku.

Dotace bude poskytnuta žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace (dále též „Žádost“). Žádost musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace OK služby - Poskytovatel a musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem. K Žádosti je nutné přiložit kromě dalších také povinnou přílohu, ve které žadatel uvede výčet finančních prostředků získaných z veřejných zdrojů na poskytování základních činností sociální služby v roce 2022. Formulář této povinné přílohy je spolu s dalšími přílohami k dispozici v příloze tohoto článku.

Žádost lze podat pouze na sociální službu, která je zapsána v SPRSS a na rozsah (počet lůžek/výše úvazků), na který byla podána žádost v dotačním programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022 (dále též „první kolo dotačního řízení“). Pokud poskytovatel sociální služby nepodal žádost o dotaci v prvním kole dotačního řízení, není způsobilým žadatelem v rámci tohoto dalšího kola dotačního řízení. V případě, že tak stanoví rozhodnutí MPSV, může být okruh žadatelů zúžen.

V případě ambulantních a terénních služeb nesmí být personální zajištění vyplněné v Žádosti (výše úvazků) vyšší než personální zajištění v rozsahu služby v SPRSS uvedené v žádosti o dotaci v prvním kole dotačního řízení. Zároveň nesmí být personální zajištění vyšší než personální zajištění uvedené v Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu na rok 2022 (dále též „Pověření“) popř. ve Smlouvě o poskytnutí účelové dotace podle § 10a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na rok 2022, uzavřené v rámci prvního kola dotačního řízení (dále též „Smlouva“), je-li tento údaj nižší. POZOR, v případě, že bude personální zajištění vyšší, bude požadavek adekvátně pokrácen!

V případě pobytových služeb nesmí být počet lůžek uvedený v Žádosti vyšší než počet lůžek v rozsahu služby v SPRSS uvedený v žádosti o dotaci v prvním kole dotačního řízení. Zároveň nesmí být počet lůžek vyšší než počet lůžek uvedený v Pověření na rok 2022, popř. ve Smlouvě na rok 2022, uzavřené v rámci prvního kola dotačního řízení, je-li tento údaj nižší. V případě, že aplikace OK služby načte do Žádosti vyšší počet lůžek, je nutné tento nevyhovující údaj doplnit komentářem, ve kterém bude uveden počet lůžek, na který je dotace požadována. POZOR – V případě, že bude počet lůžek vyšší, bude požadavek adekvátně pokrácen!

V rámci zjednodušení podání Žádosti se vyplňují části:

 1. společné údaje Žádosti – údaje o organizaci podávající Žádost – nezapomeňte vyplnit Odůvodnění žádosti za každou sociální službu;
 2. dílčí žádost o dotaci na konkrétní sociální službu:
 • struktura uživatelů (u služeb, u kterých je to vyžadováno);
 • v případě ambulantních a terénních služeb - personální zajištění (úvazky) maximálně do výše úvazků v rozsahu SPRSS uvedených v žádosti v prvním kole dotačního řízení, v Pověření resp. ve Smlouvě;
 • v případě pobytových služeb – počet lůžek maximálně do výše počtu lůžek v rozsahu SPRSS uvedený v žádosti v prvním kole dotačního řízení, v Pověření resp. ve Smlouvě;
 • celkové náklady sociální služby se budou rovnat požadavku na dotaci;
 • v části „Rozpočet služby a požadavek na dotaci podle nákladových položek“ budou vyplněny pouze položky rozpočtu, na které je požadována dotace – částky ve sloupcích „Plánované náklady“, „Požadovaná dotace“ a „Z toho prostřednictvím kraje“ budou stejné a budou se rovnat požadované dotaci;
 • v části „Zdroje financování služby“ bude vyplněn pouze řádek „dotace krajů ze zdrojů MPSV/dotace MPSV“, a to pouze ve sloupci „Plán na rok 2022“ - částka vyplněná do této řádky se rovná výši požadavku na dotaci v rámci tohoto kola dotačního řízení (u služeb poskytovaných za úhradu se výjimečně nebude vyplňovat řádek „úhrady od uživatele“).

V příloze článku je uložena vzorově vyplněná žádost o dotaci obsahující výše zmíněné instrukce k vyplnění jednotlivých částí Žádosti.

Proces podání Žádosti v aplikaci OK služby probíhá ve dvou krocích – Žádost je nutné nejprve „uzamknout před podáním“ a následně kliknutím na tlačítko „podat žádost“ provést podání Žádosti. Pokud žadatel Žádost pouze uzamkne před podáním, ale již nepodá, nemůže být Žádost podpořena.

Žádost o dotaci v aplikaci OK služby - Poskytovatel je možné zpracovat a podat v termínu od 1. 8. 2022 do 10. 8. 2022.

K Žádosti se přikládají následující přílohy:

 • plná moc v případě zastoupení na základě plné moci
 • úplný výpis z evidence skutečných majitelů nebo čestné prohlášení, že skutečného majitele poskytovatel nemá
 • seznam finančních prostředků získaných z veřejných zdrojů na poskytování sociální služby v roce 2022
 • prohlášení zřizovatele u příspěvkových organizací obcí o souhlasu s podáním žádosti (předkládá pouze žadatel, kterého se daná příloha týká)
 • žádost o navýšení vyrovnávací platby (čl. V odst. 3 vyhlášení)
 • příloha „Rozdělení nákladů, požadavku na dotaci a dalších údajů dle působnosti v krajích a formy poskytování služby“ – pouze u služeb poskytovaných ve více krajích a u služeb poskytovaných ve více formách (ambulantní/terénní a zároveň pobytová)
 • příloha „Rozdělení požadavku na dotaci a zdrojů financování pro více forem poskytování služby“ – pouze u služeb poskytovaných ve více formách (ambulantní/terénní a zároveň pobytová)
 • příloha „Rozdělení zdrojů financování a požadavku na dotaci – základní a rozvojová síť“ – pouze u služeb, které jsou zařazeny v Základní i Rozvojové síti SPRSS a dotace je žádána i na část služby uvedené v Rozvojové síti SPRSS
 • příloha „Rozdělení požadavku na dotaci – více forem služby, základní a rozvojová síť“ – pouze u služeb poskytovaných ve více formách (ambulantní/terénní a zároveň pobytová) a zároveň jsou uvedeny v Základní i Rozvojové síti SPRSS a dotace je žádána i na část služby uvedené v Rozvojové síti SPRSS

Realizace dotačního programu bude probíhat v souladu s dokumenty Metodika pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022 a Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění poskytování sociální služby formou neinvestiční dotace nebo neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2022, které byly schváleny Zastupitelstvem Plzeňského kraje usnesením č. 339/21 ze dne 14. 6. 2021, a v souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze pro rok 2022.

Kontaktní osoby:

Mgr. Hana Jílková, hana.jilkova@plzensky-kraj.cz, 377 195 192

Ing. Kateřina Burešová, katerina.buresova@plzensky-kraj.cz, 377 195 454

Mgr. Magdaléna Uzlíková, magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz, 377 195 401

Soubory ke stažení