Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022, druhé kolo - dofinancování

obrazek
29. června 2021 10:31, Mgr. Renata Kulhánková

Rada Plzeňského kraje schválila dne 28. 6. 2021 usnesením č. 961/21 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022, druhé kolo - dofinancování“, které upravuje účel a důvod dotace, okruh oprávněných osob, způsob podání žádosti, lhůtu pro podání žádosti apod. Dále stanoví ukazatele finanční podpory - sazeb úhrad (od uživatelů) a obvyklé (průměrné) měsíční náklady.

Dotační program/titul navazuje na dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“, v rámci kterého byly na základě smluv o poskytnutí účelové dotace poskytnuty finanční prostředky na poskytování sociálních služeb v rámci individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“ (dále jen "Individuální projekt").

Účelem dotace je dofinancování nákladů sociálních služeb podílejících se na Individuálním projektu, a to dofinancování nákladů na poskytování základních činností sociálních služeb v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.

Žadatelem o dotaci může být pouze poskytovatel sociálních služeb, kterému již byly na základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace poskytnuty finanční prostředky na poskytování sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“ a podílí se na realizaci Individuálního projektu.

Realizace tohoto dotačního programu bude dále probíhat v souladu s dokumenty:
• Podmínky realizace individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022“,

• Zásady čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022“,

• Analýza nákladů a výnosů sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji pro výpočet vyrovnávací platby a dotace, popř. neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2022, jejíž součástí jsou ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb.

Žádost o neinvestiční dotaci lze podávat v termínu od 2. 8. 2021 do 31. 8. 2021 prostřednictvím elektronické aplikace eDotace. Žádost bude podána jako jeden skenovaný soubor elektronické přílohy, a to ve formátu *.pdf. K žádosti je dále nutné v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, doložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu.

Kontaktní osoby:
Mgr. Renata Kulhánková, renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz, 377 195 178Soubory ke stažení