Vyhlášení dotačního titulu Podpora mikroregionů Plzeňského kraje 2024

obrazek
25. března 2024 15:28, aktualizováno 05. dubna 2024 08:56, Mgr. René Zeithaml

Plzeňský kraj také pro rok 2024 vyhlásil dotační titul Podpora mikroregionů Plzeňského kraje 2024. Usnesením č. 4702/24 ze dne 11. 3. 2024 ho schválila Rada Plzeňského kraje.

Hlavním cílem tohoto dotačního titulu, který se skládá ze dvou oblastí, je podpora činnosti mikroregionálních uskupení na území Plzeňského kraje.

Oprávněným žadatelem o dotaci je mikroregion se sídlem na území Plzeňského kraje. Mikroregion je pro účely tohoto dotačního titulu chápán jako dobrovolné sdružení obcí Plzeňského kraje (případně i dalších subjektů) spojených za účelem společného rozvoje území. Právní forma mikroregionu může být svazek obcí, zájmové sdružení právnických osob, případně jiná forma v souladu s platnými právními předpisy.

Žádost musí být podána elektronicky prostřednictvím systému eDotace v době od 1. května do 15. května 2024 do 12:00 hodin.

Oprávněný žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci, a to buď
- z Oblasti A:  Integrované projekty nebo
- z Oblasti B:  Mzdové náklady mikroregionu na jednoho zaměstnance.

Předpokládaný objem finančních prostředků pro tento dotační titul v roce 2024 je 3 miliony Kč.


Oblast A:  Integrované projekty

Dotace je určena na realizaci (projektu) akce mikroregionu, která je integrovaná, tj. přesahuje možnosti, potřeby a dosah jedné členské obce mikroregionu. Akce musí být společně financovaná, realizovaná a její výsledek společně užívaný.

Dotace je určena na pořízení, stavební úpravy, opravu nebo rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku (movitého i nemovitého charakteru) žadatele s výjimkou drobného hmotného majetku tj. pouze dlouhodobého hmotného majetku žádajícího mikroregionu (nikoliv např. majetku některé z členských obcí mikroregionu).

Do předkládané integrované akce musí být zapojeny nejméně 3 obce mikroregionu.

Dotaci lze poskytnout jako investiční nebo neinvestiční.

V případě žádosti o dotaci na koupi hmotné movité věci (např. vybavení/stroje/zařízení) musí být pořízena nová hmotná movitá věc (ne zánovní, použitá, repasovaná apod.).

Dotace se poskytuje ve výši 50 tisíc Kč až 400 tisíc Kč.

Dotace může být poskytnuta max. do výše 80 % celkových nákladů akce.


Oblast B:  Mzdové náklady mikroregionu na jednoho zaměstnance
Dotace je účelová a je určena na částečné krytí mzdových nákladů mikroregionu (žadatele) na jednoho zaměstnance mikroregionu (např. manažera, pečovatele, účetní) za jeho činnost pro mikroregion v období leden 2024 až max. listopad 2024.

Mzdové náklady = čistá mzda (plat/odměna z dohody) uhrazená mikroregionem jednomu vybranému zaměstnanci. Její nárokovaná částka k podpoře u Plzeňského kraje bude náležitě v účetních dokladech specifikovaná a bude doložen pracovněprávní vztah mezi mikroregionem a zaměstnancem.

Nezpůsobilým výdajem je nečerpaná, proplacená dovolená.

Dotaci lze poskytnout pouze jako neinvestiční.

Podmínky poskytnutí dotace:
- zaměstnanec je v pracovněprávním vztahu k mikroregionu,
- dotace nemůže být poskytnuta na čistou mzdu osoby, která je zároveň uvolněným starostou členské obce mikroregionu (žadatele).

Dotace se poskytuje do výše 150 tisíc Kč.

Dotace může být poskytnuta max. do výše 80 % celkových nákladů akce (= mikroregionem vyplacené čisté mzdy jednomu zaměstnanci za jeho činnost pro mikroregion v období leden až max. listopad 2024).


Pravidla a potřebné dokumenty k podání žádosti najdete v systému eDotace a v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení