Veřejné zadávání

17. června 2022 14:22, aktualizováno 13. července 2022 10:01, Mgr. Kristýna Vanclová
Plzeňský kraj je veřejným zadavatelem ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jako takový zadává veřejné zakázky. Prostředky se kterými kraj hospodaří, jsou prostředky veřejnými. Při zadávání veřejných zakázek je Plzeňský kraj povinen řídit se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále pak směrnicí Rady Plzeňského kraje č. SRPK – 2/2022/PRAV-002-Q ze dne 26. 5. 2022 (která je uvedena v příloze). Tato směrnice je závazná jak pro Plzeňský kraj, tak i pro všechny příspěvkové organizace Plzeňského kraje a dále pro právnické osoby, ve kterých je Plzeňský kraj většinovým společníkem. Směrnice sjednocuje postupy při pořizování dodávek, služeb nebo stavebních prací a dále stanovuje vzájemná práva a povinnosti spolupráce subjektů podílejících se na procesu zadávání a realizace veřejných zakázek. Pro administraci a správu veřejných zakázek Plzeňský kraj využívá systém EZAK, kde lze dohledat veřejné zakázky na dodávky a služby nad 400 000 Kč bez DPH a na stavební práce nad 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky malého rozsahu (na dodávky a služby do 2 000 000 Kč bez DPH včetně a stavební práce do 6 000 000 Kč bez DPH včetně) realizují za kraj jednotlivé odbory Krajského úřad Plzeňského kraje. Realizaci ostatních veřejných zakázek nadlimitních a podlimitních (na dodávky a služby nad 2 000 000 Kč bez DPH a stavební práce nad 6 000 000 Kč bez DPH) zajištuje pro Plzeňský kraj jeho příspěvková organizace, Centrální nákup Plzeňského kraje.

Centrální nákup Plzeňského kraje je zřízen za účelem pořizování dodávek, služeb či stavebních prací pro potřeby právnických osob založených či zřízených Plzeňským krajem a pro potřeby Krajského úřadu Plzeňského kraje. Za tímto účelem provádí centrální zadávání vymezených veřejných zakázek ve smyslu ust. § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na účet právnických osob založených či zřízených Plzeňským krajem a na účet Plzeňského kraje, resp. Krajského úřadu Plzeňského kraje. Centrální nákup Plzeňského kraje zároveň poskytuje metodickou pomoc v oblasti zadávání veřejných zakázek a též realizaci nabídkových řízení a koncesí. 

V oblasti veřejného zadávání zřídilo zastupitelstvo Plzeňského kraje jako svůj poradní a iniciativní orgán výbor pro veřejné zakázky, jehož předmětem je především kontrola vlastních usnesení výboru pro veřejné zakázky a kontrola předložené dokumentace k nadlimitním veřejným zakázkám. 

Metodickou pomoc v rámci Plzeňského kraje jinak zajištuje odbor právní a legislativní ve spolupráci s Centrálním nákupem Plzeňského kraje.Soubory ke stažení