Úřední deska

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - Bc. Kateřina Brodská, porodní asistentka (zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta), Polínka 48, 330 38 Krsy ...

Nabytí právní moci rozhodnutí změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení " Průmyslová zóna CTPark Bor, Objekt B4.1 - technologie provozu Autoneum"

Nabytí právní moci rozhodnutí ...

Rozhodnutí o odvolání čj. PK-RR/5270/20 (sp. zn. ZN/509/RR/20) ze dne 6.1.2021

Rozhodnutí čj. PK-RR/5270/20 ze dne 6. 1. 2021 o odvolání Jiřího Mareše a společnosti LUKR CZ, a. s., proti územnímu rozhodnutí Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního, čj. MMP/237294/20 ze dne 6. 8. 2020 ve věci umístění stavby "Lokalita Višňovka, Plzeň - Černice" na pozemcích v katastrálním území Černice.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Zemní meliory (ZEMMEL) na pozemku p.č. 1848/2, k.ú. Dobřany” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Zemní meliory (ZEMMEL) na pozemku p.č. 1848/2, k.ú. Dobřany ” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Oznámení - výjimka dle z. 114/1992 Sb., ZO ČSOP Spálené Poříčí

Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky dle §56 z. 114/1992 Sb. pro ZO ČSOP Spálené Poříčí z důvodu provozování záchranné stanice pro handicapované živočichy.