Úřední deska

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Geotermální vertikální vrty pro tepelné čerpadlo p.č. 199/3 v k.ú. Krotějov” – doručované veřejnou vyhláškou

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Geotermální vertikální vrty pro tepelné čerpadlo p.č. 199/3 v k.ú. Krotějov”, doručovaného veřejnou vyhláškou, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ...

Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Geotermální vertikální vrty pro tepelné čerpadlo p.č. 199/3 v k.ú. Krotějov”

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Geotermální vertikální vrty pro tepelné čerpadlo p.č. 199/3 v k.ú. Krotějov” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ...

Seznámení s podklady pro rozhodnutí spis zn. ZN/415/RR/22

Seznámení s podklady pro rozhodnutí v řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí čj. MeRo/4118/OST/17 May ze dne 24.07.2020, které nabylo právní moci dne 27.08.2020 o dva roky ...

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Oznámení o vyhlášení Nařízení Plzeňského kraje č. 2/2023 ze dne 06.03.2023, kterým se stanovují maximální ceny za přepravu osob ve veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravě a železniční osobní vnitrostátní dopravě provozované v rámci integrovaných veřejných služeb na území Plzeňského kraje podle jiného právního předpisu ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Černošín" dle zákona č. 76/2002 Sb.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Černošín" dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Tachov, k.ú. Černošín, Lažany, Krásné Údolí) ...