Úřední deska

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 8 integrovaného povolení pro zařízení "Ústřední čistící stanice pro úpravu nebezpečných odpadů" dle zákona č. 76/2002 Sb.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 8 integrovaného povolení pro zařízení "Ústřední čistící stanice pro úpravu nebezpečných odpadů" dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-město, k.ú. Skvrňany) ...

Rozhodnutí o změně rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru Radbuza 1 C

Změna rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky ze dne 10.11.2000, čj. 2645/44/2000-2220, ve znění rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 22.12.2021, čj. PK-ŽP/20350/21 ...

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství oznamuje zahájení stavebního řízení na stavbu "I/22 NALŽOVSKÉ HORY - PRŮTAH" na pozemcích parc. č.: st. 142, 1851/5, 1851/6, 1852/1, 1854/3, 1854/7, 1855/1, 1856/5, 1856/8, 1875/2, 1885/3, 1897/5, 1897/22, 162/3, 1885/6, 1855/2, 1856/1, 1856/2, 1856/4, 149/8 v katastrálním území Nalžovské Hory ...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Změna kategorií chované drůbeže na farmě Myslív u Všerub” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Změna kategorií chované drůbeže na farmě Myslív u Všerub” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Logistické centrum Limmo alpha, zóna JIH” podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Logistické centrum Limmo alpha, zóna JIH” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-sever, k.ú. Nýřany, Úherce u Nýřan) ...