Upozornění pro příjemce návratné finanční výpomoci 2022

obrazek
29. listopadu 2022 10:54, aktualizováno 14:18, Ing. Kateřina Burešová

Návratná finanční výpomoc je, v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, poskytována jako součást vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu stanovené v Pověření (článek I. odst. 2 Smlouvy o poskytnutí účelové návratné finanční výpomoci).

To znamená, že součástí vyrovnávací platby stanovené na rok 2022 není celá částka návratné finanční výpomoci, ale pouze úrok z poskytnuté návratné finanční výpomoci. Výše úroku byla vypočtena v souladu se Sdělením Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (2008/C 14/02) s využitím výše základní sazby platné pro období čerpání návratné finanční výpomoci/návratných finančních výpomocí, kterou zveřejňuje Evropská komise.

Částky uvedené v příloze je nutné přičíst k veřejným zdrojům získaným na poskytování jednotlivých sociálních služeb a tyto částky zároveň vykázat i ve vyúčtování dotace dle § 101a zákona o sociálních službách.

Kontaktní osoby:

Ing. Kateřina Burešová, 377 195 454, katerina.buresova@plzensky-kraj.cz

Mgr. Matyáš Krs, 377 195 771, matyas.krs@plzensky-kraj.cz

Mgr. Hana Jílková, 377 195 192, hana.jilkova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení