Ukončení postsanačního monitoringu na lokalitě Plzeň-Libušín

obrazek
08. ledna 2021 10:27, Ing. Milan Janko
Postsanační monitoring na lokalitě Plzeň-Libušín byl prováděn v letech 2016 – 2020 společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. Cílem bylo sledování koncentrací sumy chlorovaných uhlovodíků CLU včetně vinylchloridu (cis 1,2-DCE, TCE, PCE a vinylchlorid) v podzemní vodě u šesti objektů na lokalitě – PV-3, PV-5, PV-7, HG-36, HG-13a, HG-15a a výskytu volné fáze ropných uhlovodíků.

Ze závěrečné zprávy vypracované společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. v listopadu 2020 vyplývá, že dle provedených rozborů realizovaných v rámci postsanačního monitoringu bylo dosaženo splnění stanovených cílových parametrů pro saturovanou zónu horninového prostředí. Z výsledků je patrné, že na lokalitě dobíhá proces reduktivní dechlorace, která byla nosnou sanační metodou.

Po provedení postsanačního monitoringu proběhla likvidace monitorovacích vrtů.