Studie proveditelnosti „Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace“

obrazek
27. ledna 2021 09:08, Zuzana Voráčková
Plzeňský kraj pokračuje ve snaze nalézt optimální řešení zásobování pitnou vodou pro své obyvatele. Proto přistoupil v roce 2018 ke zpracování Technickoekonomické studie propojení významných skupinových vodovodů v Plzeňském kraji, jakožto prvotní koncepci pro nalezení vhodného řešení zásobování pitnou vodou z hlediska nákladů, zabezpečenosti a stability množství a jakosti vody.
Technickoekonomická studie zanalyzovala a popsala současné i potenciální problémy a navrhla několik prioritních opatření, kdy jedním z nich je propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace.
Na základě jednání v průběhu roku 2019 mezi Plzeňským krajem a Účelovým sdružením obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy bylo zadáno zpracování Studie proveditelnosti „Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace“, kterou zpracovává společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. Zadavatelem je Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy a Plzeňský kraj její zpracování podpořil částkou 800 tis. Kč.
Dne 14. září 2020 za účasti radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Mgr. Radky Trylčové proběhlo v budově krajského úřadu prvotní projednání záměru s obcemi v zájmovém území (jednalo se o 51 obcí, které leží v okruhu do 5 km od trasy plánovaného vodovodu, seznam těchto obcí je v příloze). Během projednání byly obce informovány, že pro získání potřebných údajů, jakožto vstupních dat pro studii proveditelnosti, budou obeslány s informačním dopisem zpracovatele a formulářem „Informované vyjádření obce k připravované akci“, který bude nutné vyplnit a zaslat zpět zpracovateli (oba dokumenty lze nalézt též v příloze článku).
Připojujeme se tímto ke zpracovateli studie s žádostí na zástupce dotčených obcí, aby informovali a projednali záměr propojení vodovodů na zasedání zastupitelstva obce či jiných výkonných / poradních orgánů samosprávy nebo svazku obcí. Dále Vás žádáme, abyste o přípravě studie informovali ostatní obce, které nebyly pozvány na projednání záměru, ale tento záměr by pro ně mohl mít význam (pozvané obce viz seznam v příloze). Všem obcím děkujeme za vyplnění formuláře s vyjádřením k připravované akci.

Soubory ke stažení