Stanovisko k návrhu koncepce " Dopravní politika České republiky pro léta 2021 - 2027 s výhledem do roku 2050"

obrazek
17. února 2021 15:27, Ing. Jiří Soutner

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle ustanovení § 21 písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na základě upraveného návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a vyjádření k němu podaných vydává postupem podle ustanovení § 10g tohoto zákona z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí:
SOUHLASNÉ STANOVISKO k návrhu koncepce

„Dopravní politika České republiky pro léta 2021 – 2027 s výhledem  do roku 2050“

a stanoví podle ustanovení § 10g odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí požadavky, kterými budou zároveň zajištěny minimální možné dopady realizace koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

Do stanoviska lze nahlédnout také v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://mzp.cz/sea pod kódem koncepce MZP270K.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení