Stále je možnost podávat žádosti o kotlíkovou dotaci

25. listopadu 2019 Ing. Lucie Vaňková

Žádosti jsou stále přijímány do zásobníku

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 13. 11. 2019 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR další výzvu na podporu financování žádostí fyzických osob o výměnu zdroje tepla na vytápění, které jsou zařazeny do dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“.
https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=109)
Ministerstvo životního prostředí vyšlo vstříc poptávce občanů po dotacích na výměnu zastaralých kotlů v rámci třetí vlny kotlíkových dotací a na výměnu neekologických kotlů uvolnilo pro kraje další 1,5 miliardy korun z programu Nová zelená úsporám. Z této částky bude Plzeňský kraj žádat v rámci podprogramu Nová zelená úsporám o finanční prostředky v celkové výši 91 523 414 Kč pro konkrétní žadatele.
Podpora bude poskytnuta jednotlivým žadatelům z dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“, kteří nebudou uspokojeni z finančních prostředků Operačního programu Životní prostředí. Občané Plzeňského kraje mají stále možnost podat si žádost o kotlíkovou dotaci do dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ a získat finanční podporu na výměnu starého neekologického kotle.

Postup k podání žádosti:

Nejdříve je nutné registrovat uživatelský účet na portálu eDotace (https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost). Postup k registraci naleznete v příloze Manuál k podání žádosti nebo ve videonávodu zde:
https://www.youtube.com/watch?v=vygpir4ryLY&feature=youtu.be

Samotné vyplnění a podání žádosti do uživatelského účtu v aplikaci eDotace. Podrobný návod k podání žádosti je k nalezení v příloze Manuál k podání žádosti a ve videonávodu zde:
https://www.youtube.com/watch?v=t8kxQVXeIl8&feature=youtu.be


Po elektronickém podání žádosti bude žadateli přiděleno registrační číslo (pořadové číslo žádosti). Do 10 pracovních dní od přidělení pořadového čísla musí žadatel doložit na Krajský úřad Plzeňského kraje požadované dokumenty:

• písemný formulář žádosti - příloha tohoto článku
• fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
• doklad o konkrétním typu budoucího realizovaného kotle (cenová nabídka, objednávka, smlouva o dílo, apod.)
• doklad o kontrole technického stavu (revize) a provozu stávajícího kotle (blíže v příloze č. 1 tohoto článku)
• kopie úplné smlouvy nebo potvrzení o vedení běžného účtu žadatele

Podpora se bude poskytovat fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, a to za:

• plynový kondenzační kotel,
• tepelné čerpadlo,
• kotel pouze na biomasu.


Důležité upozornění pro žadatele:
Upozorňujeme, že žádosti o poskytnutí podpory, jejichž předmětem je náhrada kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000, nesplňují podmínky třetí vlny kotlíkových dotací.
Již průběhu administrace druhé vlny kotlíkových dotací byla řešena problematika kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000. U těchto kotlů byly uváděny na štítku výrobku chybné údaje týkající se třídy kotle. Výrobcem Atmos bylo potvrzeno, že kotle C18S, C20S a C30S vyrobené od března 2000 mohou mít na štítku uvedenou nižší třídu kotle než třídu 3, kterou ve skutečnosti splňují. Kotle třídy 3 a výše nejsou přijatelné pro náhradu ve třetí vlně kotlíkových dotací (117. výzva MŽP).


Kontaktní osoby:

Mgr. Lenka Platzová
e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 485
Jana Soukupová
e-mail: jana.soukupova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 768
Mgr. Martina Beránková
e-mail: martina.berankova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 620
Ing. Eva Platzová
e-mail: eva.platzova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 689
Eva Křenková
e-mail: eva.krenkova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 455
Marcela Bártová
e-mail: marcela.bartova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 601
Bc. Magda Kadlecová
e-mail: magda.kadlecova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 538

Důležité odkazy:

• Seznam registrovaných výrobků: https://svt.sfzp.cz
• Aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost

Soubory ke stažení