Společenství obcí

08. února 2024 10:28, aktualizováno 16. dubna 2024 14:07, Ing. Helena Křížová

SPOLEČENSTVÍ OBCÍ

Novelou zákona o obcích byl s účinností od 1.1. 2024 zaveden nový institut společenství obcí jako nové formy meziobecní spolupráce. Jedná se o specifickou formu svazku obcí. Obce, které chtějí zřídit společenství, mohou buď transformovat stávající dobrovolný svazek obcí, nebo založit společenství obcí jako nový subjekt. K založení nového společenství obcí není nutné nejprve založení dobrovolného svazku obcí podle § 49 zákona o obcích.

Právní úprava společenství obcí je upravena v § 53a a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Společenství obcí je svazkem obcí, který splňuje podmínky stanovené zákonem, především minimální územní kritéria a požadavek minimálního počtu členských obcí. Oproti „klasickým“ svazkům obcí zákon u společenství klade navíc požadavky na název, předmět činnosti, povinně zřizované orgány či náležitosti stanov. Členy společenství mohou být pouze obce nacházející ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Předmětem činnosti společenství obcí je vedle činností svazku zajišťování koordinace veřejných služeb na území členských obcí a strategického rozvoje tohoto území. Předmětem činnosti společenství obcí může být i výkon správních činností v přenesené působnosti podle § 53e zákona o obcích. Stanoví-li tak zvláštní zákon, může společenství obcí vykonávat i další činnosti.

PODMÍNKY VZNIKU SPOLEČENSTVÍ

 1. Počet členských obcí: Členy je alespoň 15 obcí, nebo obce, které se chtějí sdružit, představují alespoň tři pětiny všech obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností, jestliže do tohoto správního obvodu náleží méně než 25 obcí.
 2. Správní obvod ORP: Členy společenství obcí mohou být pouze obce nacházející se ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností.
 3. Členství ve společenství obcí: Obec může být členem pouze jednoho společenství obcí. Může však současně být nadále členem více "běžných" dobrovolných svazků obcí.
 4. Limitovaný počet společenství obcí ve správním obvodu ORP: Ve správním obvodu ORP může vzniknout jen omezený počet společenství v závislosti na velikosti správního obvodu (celkovém počtu obcí​). Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností se nachází:
 • nejvýše 40 obcí -  může zde vzniknout 1 společenství obcí
 • 41–60 obcí -  mohou zde vzniknout nejvýše 2 společenství obcí
 • 61–80 obcí -  mohou zde vzniknout nejvýše 3 společenství obcí
 • více než 80 obcí - mohou zde vzniknout nejvýše 4 společenství obcí

Obce s rozšířenou působností v Plzeňském kraji:

ORP Blovice - počet obcí je 19 - může zde vzniknout 1 společenství obcí
ORP Domažlice - počet obcí je 58 - mohou zde vzniknout 2 společenství obcí
ORP Horažďovice - počet obcí je 20 - může zde vzniknout 1 společenství obcí
ORP Horšovský Týn - počet obcí je 18 - může zde vzniknout 1 společenství obcí
ORP Klatovy - počet obcí je 44 - mohou zde vzniknout 2 společenství obcí
ORP Kralovice - počet obcí je 44 - mohou zde vzniknout 2 společenství obcí
ORP Nepomuk - počet obcí je 26 - může zde vzniknout 1 společenství obcí
ORP Nýřany - počet obcí je 54 - mohou zde vzniknout 2 společenství obcí
ORP Plzeň - počet obcí je 15 - může zde vzniknout 1 společenství obcí
ORP Přeštice - počet obcí je 30 - může zde vzniknout 1 společenství obcí
ORP Rokycany - počet obcí je 68 - mohou zde vzniknout 3 společenství obcí
ORP Stod - počet obcí je 24 - může zde vzniknout 1 společenství obcí
ORP Stříbro - počet obcí je 24 - může zde vzniknout 1 společenství obcí
ORP Sušice - počet obcí je 30 - může zde vzniknout 1 společenství obcí
ORP Tachov - počet obcí je 27 - může zde vzniknout 1 společenství obcí

TRANSFORMACE STÁVAJÍCÍHO SVAZKU OBCÍ NA SPOLEČENSTVÍ OBCÍ

Podmínkou pro transformaci „běžného“ svazku obcí na společenství obcí je změna stanov. Ke změně stanov dochází na základě změny smlouvy o vytvoření svazku (stanovy jsou její přílohou), a to za podmínky souhlasu všech členských obcí.

Krajskému úřadu se dokládá:

 • žádost o přiznání a zápis postavení společenství obcí do rejstříku svazků obcí
 • změna smlouvy o vytvoření svazku + usnesení zastupitelstvem členských obcí
 • změněné stanovy nebo nové stanovy
 • doklady prokazující splnění podmínek vyplývajících ze zákona (počet obcí, správní hranice ORP atd.)

Stanovy musí obsahovat úpravu orgánu společenství obcí podle § 53d a reflektovat změnu názvu původního svazku obcí:

 • nejvyšším orgánem společenství je shromáždění starostů složené ze starostů členských obcí
 • v čele shromáždění starostů stojí předseda, který je statutárním orgánem společenství obcí, předsedu zastupuje místopředseda, případně více místopředsedů
 • název společenství obcí musí obsahovat označení „společenství obcí“ nebo zkratku „s. o.“

Krajský úřad přizná svazku obcí postavení společenství obcí, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem. Svazek obcí pak nabývá postavení společenství obcí dnem nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu o přiznání postavení společenství obcí. Do rejstříku svazků obcí se zapíše údaj o postavení svazku obcí jako společenství obcí a den nabytí tohoto postavení. Žádost o přiznání postavení společenství obcí (+ přílohy) a rozhodnutí o přiznání postavení společenství obcí jsou součástí sbírky listin.


VZNIK SPOLEČENSTVÍ OBCÍ JAKO NOVÉHO SUBJEKTU

V případě, že v území neexistuje vhodný svazek obcí, který by se mohl proměnit na společenství obcí, nebo členové stávajícího svazku nemají zájem na jeho přeměně, přistupují obce k založení společenství obcí coby nového subjektu. Obce, které zamýšlejí založit společenství obcí, mohou vytvořit pro tento účel přípravný výbor. Návrh na zápis do rejstříku svazků obcí, který je vedený příslušným krajským úřadem, podává osoba zmocněná obcemi, sdruženými za účelem vzniku společenství obcí.

Krajskému úřadu se dokládá:

 • žádost o zápis do rejstříku dobrovolných svazků obcí
 • smlouva o vytvoření společenství obcí
 • stanovy
 • určení, kdo jsou první členové statutárního orgánu (součást smlouvy nebo stanov)
 • doklady prokazující splnění podmínek pro přiznání postavení společenství obcí vyplývající ze zákona (počet obcí, správní hranice ORP, označení svazku obcí coby společenství obcí v názvu atd.)
 • zmocnění k podání návrhu na zápis do rejstříku svazků obcí (může být součástí smlouvy o vytvoření společenství, v zápisu z ustavujícího zasedání shromáždění starostů nebo jiném právním jednání vyjadřujícím vůli členských obcí)

Stanovy musí obsahovat úpravu orgánu společenství obcí a další náležitosti dané zákonem:

 • nejvyšším orgánem společenství je shromáždění starostů složené ze starostů členských obcí
 • v čele shromáždění starostů stojí předseda, který je statutárním orgánem společenství obcí, předsedu zastupuje místopředseda, případně více místopředsedů
 • název společenství obcí musí obsahovat označení „společenství obcí“ nebo zkratku „s. o.“

Krajský úřad zapíše společenství obcí, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem. Svazek obcí nabývá postavení společenství obcí současně se svým vznikem, a to dnem nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu o zápisu společenství obcí do rejstříku svazků obcí. Do rejstříku svazků obcí se zapíše údaj o vzniku společenství obcí. Žádost o zápis do rejstříku, smlouva o vytvoření společenství obcí, stanovy a rozhodnutí o přiznání postavení společenství obcí jsou součástí sbírky listin.

Do rejstříku svazků obcí se zapisuje:

 • název
 • sídlo svazku obcí
 • IČO
 • předmět činnosti svazku obcí
 • orgány, kterými svazek obcí jedná (statutární orgán)
 • jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících působnost statutárního orgánu a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce
 • způsob jednání svazku navenek
 • den vzniku svazku obcí, případně den jeho zrušení s uvedením právního důvodu a den jeho zániku (výmazu)
 • seznam členských obcí obsahující: název obce, IČO, údaj o dni vzniku a zániku členství

V případě společenství obcí se dále zapisuje:

 •  údaj o postavení svazku obcí jako společenství obcí, den nabytí tohoto postavení a den zániku tohoto postavení.


Další podrobné informace ke společenství obcí včetně metodiky, prezentací a vzorů jsou k dispozici zde:  https://spolecenstviobci.gov.cz/

Soubory ke stažení