Specifikace dětí, žáků a studentů pro účely vykazování v oblasti nadání

obrazek
26. července 2022 12:50, aktualizováno 12. října 2022 09:19, Mgr. Ludmila Novotná

Tato specifikace slouží k jednotnému vykazování údajů do:

a) statistického šetření MŠMT prováděného prostřednictvím zahajovacích výkonových výkazů,
b) zjišťování dat do Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji prostřednictvím systému KEVIS.

Ada) Jedná se o tyto výkonové výkazy MŠMT:
• Výkaz o základní škole podle stavu k 30. 9. (M 3), oddíl: II. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní žáci, řádky: Nadaní žáci č. 0211, z toho mimořádně nadaní č. 0212.
• Výkaz o střední škole podle stavu k 30. 9. (M 8), oddíl: II. Doplňující údaje, řádky: Nadaní žáci v denní formě vzdělávání č. 0211, z toho mimořádně nadaní č. 0212.
• Výkaz o konzervatoři podle stavu k 30. 9. (M 9), oddíl: II. Doplňující údaje, řádky: Nadaní žáci v denní formě vzdělávání č. 0211, z toho mimořádně nadaní č. 0212.
• Výkaz o vyšší odborné škole podle stavu k 31. 10. (M 10), oddíl: II. Doplňující údaje, řádky: Nadaní studenti v denní formě vzdělávání 0211, z toho mimořádně nadaní 0212.
• Výkaz o činnosti střediska volného času podle stavu k 31. 10. (Z 15-01), oddíl: V. Účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní, řádky: Nadaní účastníci č. 0508, z toho mimořádně nadaní č. 0509.

MIMOŘÁDNĚ NADANÍ: identifikovaní ve školském poradenském zařízení.
NADANÍ:
• oborově nadaní, talentovaní (úspěšní v předmětových olympiádách, oborových soutěžích, SOČ, v technických/přírodovědných/IT/humanitních a jiných projektech) - na krajské a vyšší úrovni,
• řemeslně nadaní, talentovaní (úspěšní v soutěžích na krajské a vyšší úrovni),
• umělecky nadaní, talentovaní (úspěšní v soutěžích/koncertech/výstavách apod., reprezentanti – hudba, divadlo, tanec, výtvarné obory aj.) - na krajské a vyšší úrovni,
• sportovně nadaní, talentovaní (úspěšní v soutěžích, reprezentanti) - na krajské a vyšší úrovni,
• s nadáním, talentem v oblasti prosociální a občanské (organizace charitativních a společenských akcí, Studentský parlament Plzeňského kraje, občanská angažovanost, environmentální projekty aj.) - na krajské a vyšší úrovni,
• nadaní, talentovaní ve více výše uvedených oblastech.
Pozn.: Každého žáka vykazovat pouze 1x. Vykazují se žáci, kteří se účastnili krajských a vyšších kol soutěží v uplynulých 3 letech.

Adb) Data do systému KEVIS:
Děti/žáci/studenti nadaní a mimořádně nadaní v 1. až 4. stupni podpory dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění, pro MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, SVČ.
1. stupeň podpory: nadané děti/žáci/studenti posouzení školou/školským zařízením,
2. - 4. stupeň: mimořádně nadané děti, žáci, studenti identifikovaní ve školském poradenském zařízení.

Vykazovat dle specifikace výše. Uvádí se počet a oblast nadání, mimořádného nadání.


Do 1. stupně podpory je možné uvádět i účastníky, kteří se soutěží (krajských a vyšších kol) neúčastní, ale pedagog je shledává býti nadanými.

Nadaný žák je podle vyhlášky 27/2016 Sb. žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.Předem děkujeme školám a školským zařízením za sjednocení vykazování.