Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II

obrazek
03. července 2020 12:06, Ing. Petra Ježková

Projekt Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II je realizován Plzeňským krajem ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Smyslem projektu je podpora a rozvoj prostředí výzkumu, vývoje a inovací v regionu a zlepšování jména kraje jako inovačního a progresivního regionu. Realizace projektu má významně přispět k naplnění globálního cíle krajské RIS3S, kterým je Zvýšit konkurenceschopnost a atraktivitu Plzeňského kraje efektivním a udržitelným využitím zdrojů: Toho bude dosaženo mj. důrazem na zlepšení komunikace a spolupráce klíčových aktérů inovačního ekosystému, vzděláváním, mapováním potřeb prostředí a marketingem

Registrační číslo projektu:      CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016623
Realizátoři projektu:                    Plzeňský kraj (příjemce)
                                                    Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. (partner)
Doba realizace projektu:             1. 1. 2020 – 31. 12.2022
Celkový rozpočet projektu:         39.332.549,79 Kč

Realizace projektu je rozdělena do následujících 7 klíčových aktivit:

KA 1 – Řízení projektu
V rámci této KA jsou realizovány činnosti spjaté s managementem projektu, jeho administrací, monitoringem i s povinnou publicitou. Cílem této KA je nastavit postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly plynulý chod a kontrolu celé realizace projektu. Kvalitně nastavený systém řízení umožní včas identifikovat případná rizika a eliminovat jejich dopad na realizaci projektu.

KA 2 – Základní tým
Cílem KA je koordinace všech aktivit směřujících k implementaci krajské RIS3. Činnosti v této KA jsou děleny do tří celků:
        • všestranná podpora rozvoje inovačního prostředí v kraji a implementace krajské RIS3 strategie,
        • příprava strategických intervencí pro implementaci akčního plánu RIS3 strategie kraje,
        • komunikace a předávání informací směrem k národním strukturám (zejména MŠMT, MPO)

KA 3 - Vzdělávání
V rámci této KA bude probíhat vzdělávání odborného týmu, klíčových partnerů a dalších pracovníků, kteří hrají důležitou roli při implementaci RIS3 Strategie. Cílem aktivity je posílení odborných kompetencí týmu v oblasti VaVaI.

KA 4 – Mapování
Cílem KA je monitorovat, analyzovat a vyhodnocovat změny v inovačním ekosystému kraje, sledovat jeho vývoj a zjišťovat jeho potřeby a příležitosti k rozvoji. Náplní aktivity je sběr primárních i sekundárních dat, jejich systematické třídění, podrobná analýza a vyhodnocování. Výstupy této KA budou důležitými vstupy pro další činnost ostatních KA.

KA 5 – Twinning
Cílem KA je umožnit výměnu zkušeností mezi realizačním týmem projektu SmAcc II a pracovníky zkušeného zahraničního subjektu odpovědného za implementaci konkrétního nástroje na podporu VaVaI. Tématem této aktivity bylo zvoleno: „Osvojení modelu organizace spolupráce subjektů v rámci procesu podpory specializace“. Zahraničním partnerem pro realizaci této KA bude společnost R-TECH, Gmbh z Regensburgu, která má s modelem organizace spolupráce subjektů v rámci klastrů bohaté zkušenosti.

KA 6 – Pilotní ověření
Cílem KA je pilotně ověřit zájem cílové skupiny o vybraná témata a ověřit, zda jsou podmínky realizace služeb/činností v tomto tématu nastavené funkčně a efektivně. Ve SmAcc II budou realizovány 2 samostatné pilotáže:
         • podpora vzniku start-upů a inovačních firem
         • podpora rozvoje firem – platforma Platinn

KA 7 – Marketingová a komunikační strategie kraje
Cílem KA je podpora rozvoje komunikace a marketingu inovačního systému kraje směrem dovnitř i vně Plzeňského regionu. Činnosti v této KA úzce navazují na činnosti a výstupy projektu SmAcc a představují jednu z dominantních částí projektu.


Kontaktní osoby:

Ing. Petra Ježková, krajský RIS3 koordinátor, e-mail: petra.jezkova@plzensky-kraj.cz

Ing. Jana Klementová, krajský RIS3 manažer, e-mail: klementova@rra-pk.cz