Sběr podkladů k rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Plzeňského kraje na rok 2020

06. ledna 2020 Mgr. Pavlína Faitová

Na základě ustanovení § 161 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, provede odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje rozpis závazných ukazatelů a rozpočtu neinvestičních výdajů na přímé výdaje ve školství na rok 2020 pro jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi na území Plzeňského kraje. Rozpis bude realizován v souladu se Směrnicí MŠMT č. j. MSMT-14281/2018 ze dne 11. dubna 2019, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, ve znění směrnice MSMT-32965/2019 a vyhláškou č. 310/2018 Sb., o krajských normativech.

Za tímto účelem bude provedeno šetření podkladů od školských příspěvkových organizací prostřednictvím systému Kevis. Systém bude aktivován k 6. 1. 2020 a ukončen k 13. 1. 2020. Příslušné údaje budou předávány pouze elektronickou formou prostřednictvím systému KEVIS, příspěvkové organizace nebudou zasílat písemnou podobu (tiskový výstup RTF ze systému) na odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Upozorňujeme na nezbytnost správného využití aplikace systému KEVIS, především po důsledném prostudování „Pomůcky“, která obsahuje konkrétní pokyny pro zpracování podkladů.

Zároveň připomínáme, že data vložená organizací do systému Kevis mají přímý vliv na tvorbu rozpisu rozpočtu příslušné příspěvkové organizace a jejich chybné zadání může vést v některých případech ke zjištění porušení obecně závazných právních předpisů při kontrolním šetření Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Součástí šetření je také sběr podkladů od mateřských škol, základních škol vč. školních družin a středních škol, které obdržely dotaci z následujících rozvojových programů:
1. Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol, UZ 33074
2. Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019, UZ 33076
3. Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství, UZ 33077

Data budou sloužit pro zpracování závěrečné zprávy a souhrnného vyúčtování dotace jednotlivých rozvojových programů za Plzeňský kraj. Povinnost pro předložení údajů bylo krajským úřadem uloženo školám v avízu o poskytnutí dotace.

Nevyužité finanční prostředky za příslušné období rozvojového programu je nutno vrátit na zvláštní účet kraje v rámci celkového vypořádání přidělených prostředků ze státního rozpočtu na rok 2019 do 24. 1. 2020. Společně s převodem těchto prostředků organizace zašle avízo k platbě adresované odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Avízo bude obsahovat vratku v členění NIV, platy, odvody – pojistné, odvody – FKSP. Výše vratky uvedená v avízu musí souhlasit s údaji zadanými v šetření Kevis.

Soubory ke stažení