Regionální rozvoj

Soutěž O nejlepší kroniku Plzeňského kraje má své vítěze

V prostorách víceúčelového sálu SPŠ elektrotechncikého v Plzni byly vyhlášeny výsledky 5. ročníku soutěže O nejlepší kroniku Plzeňského kraje 2023. Ve čtyřech kategoriích soutěžilo celkem 42 kronik. Nejlepšími kronikami byly vyhlášeny kroniky obcí Lhůta, Litohlavy, Břasy a města Starý Plzenec.

Oblast Regionální rozvoj

Oblast Regionální rozvoj je dále rozdělena do několika záložek:

Dotační programy - články dle jednotlivých dotačních programů/titulů, které odbor regionálního rozvoje administruje; odkaz na systém pro dotační řízení Plzeňského kraje eDotace

Koncepce - články o krajských dokumentech koncepčního charakteru

Investiční příležitosti - články o přehledu investičních příležitostí v rámci PK; o newsletteru Pilsen Region Business News aj.

Soutěže - články o soutěžích, které odbor pořádá či na nich spolupracuje; o propagaci soutěží aj.


Působnosti oblasti regionálního rozvoje:

 1. Pro rozhodování orgánů kraje zajišťuje a koordinuje vypracování dlouhodobé koncepce a strategie hospodářského a sociálního rozvoje kraje – Programu rozvoje kraje;
 2. Pro rozhodování orgánů kraje navrhuje vyhlášení podpůrných a dotačních programů pro obce a podnikatele z rozpočtu kraje a tyto programy administrativně zajišťuje;
 3. Na základě rozhodnutí orgánů kraje administruje mimoprogramové dotace a dary týkající se působnosti odboru;
 4. Pro rozhodování orgánů kraje analyzuje a hodnotí úroveň rozvoje svého územního obvodu a jeho částí včetně stavu rozvoje a rozmístění jednotlivých sektorů a odvětví;
 5. Pro rozhodování orgánů kraje vyhodnocuje územní disparity hospodářského a sociálního rozvoje kraje, a může stanovit základní cíle a hlavní věcné priority rozvoje jednotlivých mikroregionů a vymezit subregiony a mikroregiony, jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj kraje;
 6. Pro rozhodování orgánů kraje se podílí spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen MMR) na vypracování celostátní strategie regionálního rozvoje a státních programů podpory regionálního rozvoje;
 7. Spolupracuje při administraci dotačních programů státu (především řízených a vyhlašovaných MMR ČR);
 8. Pro rozhodování orgánů kraje zajišťuje komplexní agendu prezentace investičních příležitostí podporujících hospodářský a sociální rozvoj a podnikání na území kraje;
 9. Pro rozhodování orgánů kraje vede evidenci podnikatelských subjektů podnikajících na území kraje;
 10. Pro rozhodování orgánů kraje může vyhodnocovat stav rozvoje kraje z hlediska regionálních zájmů, tyto záměry konzultuje s příslušnými orgány obcí, kterých se dotýkají;
 11. Podílí se na programu pro Komisi regionálního rozvoje Rady PK;