Regionální akční plán PK

Regionální akční plán Plzeňského kraje 2021+

Regionální akční plán Plzeňského kraje 2021+ tvoří souhrn priorit kraje v oblastech zdravotnické záchranné služby, silnic II. třídy, středního školství a deinstitucionalizace sociálních služeb, které se budou moci ucházet o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 21-27.

Aktualizace č. 1 Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje schválila na svém 6. zasedání, 22. září 2016 1. aktualizaci Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje.

Aktualizace č. 2 Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje projednala a schválila na svém 9. zasedání, 27. září 2017, druhou aktualizaci Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje.

Regionální akční plán Plzeňského kraje

Regionální akční plán (dále jen RAP) je základním dokumentem pro činnost Regionální stálé konference zhotoveným na základě principu partnerství pro realizaci územní dimenze ESI fondů v územních obvodech krajů ČR a národních finančních zdrojů s cílem naplnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020.