Regionální akční plán PK

Aktualizace č. 1 Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje schválila na svém 6. zasedání, 22. září 2016 1. aktualizaci Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje.

Aktualizace č. 2 Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje projednala a schválila na svém 9. zasedání, 27. září 2017, druhou aktualizaci Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje.

Regionální akční plán Plzeňského kraje

Regionální akční plán (dále jen RAP) je základním dokumentem pro činnost Regionální stálé konference zhotoveným na základě principu partnerství pro realizaci územní dimenze ESI fondů v územních obvodech krajů ČR a národních finančních zdrojů s cílem naplnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020.