Realizace Krajského programu prevence kriminality v Plzeňském kraji 2020

obrazek
19. března 2021 07:50, Ing. Pavlína Kučerová
V roce 2020 byly vypracovány a zrealizovány Plzeňským krajem v rámci Krajského programu prevence kriminality v Plzeňském kraji 2020 projekty „Plzeňský kraj - Daleko hleď 2020“, „Plzeňský kraj - Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy VII.“ a „Plzeňský kraj - Vzdělávání pedagogů v protidrogové prevenci a prevenci kriminality“, na jejichž financování se podílelo Ministerstvo vnitra České republiky a Plzeňský kraj.

Cílem projektu „Plzeňský kraj - Daleko hleď 2020“ bylo předcházet kriminalitě dětí a mládeže tím, že se zaměřoval na smysluplné trávení jejich času, osobní rozvoj a rozvoj sociálních
a vzdělávacích kompetencí vedoucích ke zvýšení možností uplatnění ve společnosti, vzdělávacím systému, pracovním i osobním životě. Prostředkem k tomuto cíli bylo zajištění sociálně-preventivních aktivit v podobě volnočasových aktivit, odpoledních klubů, docházky do zájmových kroužků, podpory prostřednictvím dobrovolnické sítě, které navazují na existující síť sociálních služeb ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách. Cílovou skupinou byly děti a mladiství ve věku 5 - 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tato cílová skupina byla podpořena v rámci volnočasových aktivit a volnočasových klubů zejména ve smysluplném využívání volného času, byly podpořeny a rozvíjeny jejich dovednosti a znalosti, schopnost kooperace ve skupině, bylo jim umožněno navázat nové sociální vztahy. V rámci aktivity individuální doučování dobrovolníky byla tato cílová skupina podpořena v oblasti školní přípravy a kariérního poradenství, aby bylo dosaženo zvýšení jejich šance na úspěch v hlavním vzdělávacím systému a do budoucna tak dána vyšší šance na lepší uplatnění se na trhu práce. Celkově bylo v rámci celého projektu různými aktivitami podpořeno 70 dětí a mladistvých. Projekt byl zaměřen na prevenci kriminality, garanci práce s rodiči dětí a mladistvých do projektu zapojených a kladl důraz na důležitost školní docházky a vzdělání.
Oblast informačních a komunikačních technologií je jedna z nejdynamičtějších oblastí života. Bylo ale třeba věnovat odpovídající pozornost rovněž hrozbám a nebezpečím spojeným s užíváním informačních a komunikačních technologií. Případy trestné činnosti páchané v prostoru informačních a komunikačních médií jsou stále častější. Projekt „Plzeňský kraj - Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy VII.“ si kladl za cíl snížit preventivní cestou tato rizika. Projekt byl realizován v celé České republice, soutěž pak ve dvanácti krajích České republiky. Celkem se do projektu na webových stránkách www.kpbi.cz zaregistrovalo doposud přes 19.000 účastníků. Celý projekt včetně celorepublikového finále bude ukončen 30. dubna 2021.
Projekt „Plzeňský kraj - Vzdělávání pedagogů v protidrogové prevenci a prevenci kriminality“ si kladl za cíl předcházet a mírnit nevhodné projevy v chování, předcházet závislostnímu chování a kriminalitě dětí a mladistvých prostřednictvím vzdělávání pedagogů v dané oblasti. V rámci projektu proběhlo 11 seminářů z 12 plánovaných a zúčastnilo se jich celkem 168 pedagogů, 1 seminář nemohl být kvůli epidemiologickým opatřením realizován. Projekt pozitivně ovlivnil vědomosti a dovednosti pedagogů při práci s žáky a jejich rodiči, zejména pak rozšířil právní povědomí a s ním související úpravy právního předpisu školy, tj. školního řádu, a vymáhání jeho dodržování jak v oblasti protidrogové prevence (např. zákaz kouření v areálu školy), tak i v oblasti prevence kriminality (např. vandalismus, agresivní chování dětí a mladistvých apod.).