Projekty OPŽP 2014 - 2020

Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov

Managementové zásahy v EVL Bonětice a Kakejcov, které jsou nezbytné z důvodu obnovení vhodných podmínek pro trvalý výskyt předmětu ochrany, kterým je v obou případech čolek velký (Triturus cristatus)...

Zpracování parametrů zvláštní povodně pro vodní díla v Plzeňském kraji

Zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní u jedenácti vybraných vodních děl III. a IV. kategorie v Plzeňském kraji.

Kotlíkové dotace - realizace projektů na zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji

Poskytnutím finanční podpory fyzickým osobám na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území Plzeňského kraje.