Projekt „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“

obrazek
25. března 2021 09:44, Ing. Karel Rejthar
Projekt „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“
reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021

Plzeňský kraj uspěl se svou žádostí ve výzvě Implementace krajských akčních plánů a byl tak podpořen v rámci individuálních projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kterou 31.10.2019 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a získal dotaci dosahující maximální výše 188 326 000 Kč. Realizace spadá do období 1.1.2021 až 30.11.2023.

Do projektu je zapojeno 26 subjektů Plzeňského kraje, kteří jsou partnery projektu s finančním příspěvkem. Spolupracovat v rámci jednotlivých klíčových aktivit bude dalších 88 základních a 19 mateřských škol v plzeňském regionu.

Cílem výzvy je podpořit intervence naplánované v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání.

Projekt je opět zaměřen na Rozvoj kompetencí pedagogů. V rámci projektu jsou naplánované 3 odborné konference a Hackathon. Stejně jako v minulém projektu se budou konat letní kempy a soutěž robotiky, rovněž dojde k modernizaci učeben.

Letní kempy
Rozvoj kompetencí k podnikavosti (ZŠ, v případě zájmu i SŠ)
Kemp odborného německého a anglického jazyka (ZŠ, SŠ)
Robotika (ZŠ, v případě zájmu i SŠ)
Polytechnika pro MŠ a ZŠ