Program stabilizace a obnovy venkova PK 2023

06. dubna 2023 09:38, aktualizováno 26. března 2024 10:01, Mgr. René Zeithaml

Tento dotační program se skládá ze dvou dotačních titulů.
Pro rok 2023 bylo celkem rozděleno 100 milionů korun.


Program stabilizace a obnovy venkova PK 2023 – Projekty obcí

Dotační titul je zaměřen na podporu venkovských oblastí Plzeňského kraje a je určen pouze obcím:
a) s počtem obyvatel do 2000
b) s počtem obyvatel nad 2000, ale pouze pro místní část do 500 obyvatel
c) pro obce oceněné v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje 2022 (bez ohledu na počet obyvatel)

Účelem podpory jsou dotace na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy, rekonstrukce nebo opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí. Dotace je určena na akce investičního nebo neinvestičního charakteru např. v oblastech: místní komunikace, obecní budovy (obecní úřad, mateřská škola, kulturní dům, hasičská zbrojnice atd.), chodníky, dětská hřiště, sportoviště, veřejný rozhlas, veřejné osvětlení, požární nádrže, sakrální stavby, veřejná prostranství. Obce do 2000 obyvatel mohou žádat o dotace ve výši 100 - 500 tisíc Kč, obce nad 2000 obyvatel o dotace ve výši 100 - 300 tisíc Kč, obce oceněné v soutěži Vesnice roku PK 2022 (stuhou, Cenou hejtmana, Cenou RPK) ve výši 100 - 700 tisíc Kč. Maximální podíl dotace na celkových nákladech akce může být 70 %.

Další podrobnosti najdete v aplikace eDotace:   

Přehled schválených dotací na Projekty obcí podle jednotlivých okresů najdete zde:


Přehled schválených dotací na Projekty obcí za celý Plzeňský kraj najdete zde:Program stabilizace a obnovy venkova PK 2023 - Územní plány

Dotační titul je zaměřen na odporu obcí při tvorbě územních plánů.

Účel podpory jsou investiční dotace na zpracování návrhu územního plánu obcí Plzeňského kraje a návrhu změny územního plánu obcí Plzeňského kraje pořízeného podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pouze pokud je změna územního plánu pořízena podle § 44 odst. a) stavebního zákona (z vlastního podnětu).

O podporu mohou žádat obce Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2000, které zároveň nečerpaly finanční prostředky na pořízení územního plánu z Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 - 2022.

Další podrobnosti najdete v aplikaci eDotace:     

Přehled poskytnutých dotací na územní plány najdete zde: