Příspěvky na hospodaření v lesích - přehled a změny od 1. 1. 2022

obrazek
06. ledna 2022 12:49, aktualizováno 11. ledna 2022 09:37, Jana Černá

Podmínky pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích byly upraveny novelou nařízení vlády č. 30/2014 Sb. účinnou od 1. 1. 2022. (Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. ZDE)

Pro příspěvky na hospodaření v lesích, jejichž předmět byl splněn před uvedeným datem, platí tehdejší právní úprava.


Žadatel je povinen před zahájením prací v rámci plnění předmětu příspěvku podat příslušnému krajskému úřadu tzv. ohlášení žadatele (ohlášení je následně platné pro všechny práce prováděné do konce kalendářního roku).

Po splnění předmětu příspěvku (po ukončení prací) je pak žadatel povinen do 3 měsíců podat stejnému krajskému úřadu i vlastní žádost.

Ohlášení i žádosti se vyhotovují v aplikaci "modul pro žadatele." (Modul pro žadatele ZDE)    (Návod pro vytvoření ohlášení/žádosti ZDE)

K 1. 1. 2022 je v aplikaci k dispozici formulář ohlášení pro rok 2022 a formuláře žádostí BDI a H pro práce provedené ještě v roce 2021. Nové formuláře žádostí BDI a H pro práce provedené počínaje rokem 2022 budou zveřejněny v průběhu 1. čtvrtletí roku 2022.


Pro příspěvky, jejichž předmět byl splněn počínaje 1. 1. 2022, platí především tyto změny:

 • došlo k navýšení sazeb finančních příspěvků,
 • byly zavedeny tři nové předměty příspěvku:
  • ukládání klestu na hromady/valy, mechanická příprava půdy před obnovou lesa a instalace feromonového odparníku do lapače,
 • byl zrušen příspěvek na vylepšování výsadeb, o průměrné náklady na vylepšování výsadeb byl navýšen příspěvek na následnou péči o výsadbu,
 • po dobu financování příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů z Národního plánu obnovy se příspěvky neposkytují na douglasku tisolistou v případě území Natura 2000 a zvláště chráněných území,
 • ve věci minimálních počtů sadebního materiálu je odkazováno na novou vyhláškou č. 456/2021 Sb., která nahradila vyhlášku č. 139/2004 Sb. (při výsadbě je požadováno dosažení min. 60 % z počtu uvedeného v příloze č. 4 k vyhlášce č. 456/2021 Sb.),
 • příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku je nově poskytován 2x za dobu platnosti LHPO bez přihlížení k imisnímu pásmu,
 • v podporovaných oplocenkách je navýšen požadavek na zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin z 30 na 40 %,
 • byly upraveny podmínky poskytování příspěvku na následnou péči:
  • mezi podmínky doplněn požadavek na vylepšení výsadby tak, aby počet životaschopných jedinců činil alespoň 60 % z počtu uvedeného v příloze č. 4 k vyhlášce č. 456/2021 Sb.,
  • pro výsadby z roku 2019 upravena 5letá doba poskytování (příspěvek se poskytuje 5 let počínaje rokem 2020),
  • v žádostech byl upraven způsob uvádění příspěvku (pro jednu výsadbu bude uváděna celková plocha stanovištně vhodných dřevin a výčet stanovištně vhodných dřevin, vše do 1 řádku).


Právnické osoby, které podle zákona č. 37/2021 Sb. mají povinnost evidovat skutečné majitele, jsou nově povinny k žádosti přikládat VÝPIS ÚDAJŮ Z EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ platných k okamžiku podání žádosti (výpis nesmí být starší 3 měsíců).

Právnické osoby s datovou schránkou tento výpis získají zdarma na webu Evidence skutečných majitelů (esm.justice.cz) po přihlášení pomocí údajů používaných k přihlášení do datové schránky.

Právnické osoby bez datové schránky získají výpis u příslušného rejstříkového soudu; tato možnost je zpoplatněna.


Věnujte, prosím, dotčeným úpravám patřičnou pozornost, aby podané žádosti splňovaly podmínky aktuálně platného nařízení vlády.

Podacím místem pro lesy v územní působnosti Plzeňského kraje je Krajský úřad Plzeňského kraje.


Pro případné dotazy žadatelů je k dispozici e-mailová adresa prispevky@mze.cz. Výše uvedená e-mailová adresa je Vám k dispozici i v případě, že v modulu pro žadatele nenajdete potřebné údaje o lesním majetku (LHC) a příslušných porostních skupinách.

S technickými problémy při přihlášení nebo následné práci s modulem pro žadatele se obracejte na e-mailovou adresu mpz@mze.cz.Kontaktní osoby:

Ing. Roman Sýkora, 377 195 350, roman.sykora@plzensky-kraj.cz

Jana Černá, 377 195 329, jana.cerna@plzensky-kraj.cz

Ing. Karel Novák, 377 195 328, karel.novak@plzensky-kraj.czKontaktní adresa:

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor životního prostředí
Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň

Datová schránka: zzjbr3p

Soubory ke stažení