Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2022/2023

obrazek
04. listopadu 2021 06:19, Eva Kolerusová
Informace k přijímacímu řízení na stření školy pro školní rok 2022/23

 


Organizace přijímacího řízení

Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení:
      • kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění
      • předpokládaný počet přijímaných uchazečů
Tyto informace zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2022, a to způsobem umožňující dálkový přístup. Pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (kromě skupiny oborů 82 – Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška).

Obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem a obory zkráceného studia konají přijímací zkoušku pouze pokud je ředitelem školy stanovena.

 


Přihláška ke vzdělávání

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy do 1. března 2022. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Obě přihlášky musí být totožné. Součástí přihlášky mohou být další doklady stanovené prováděcím právním předpisem (např. doporučení PPP a další doklady dle kritérií ředitele školy).

Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a sportu: MŠMT ČR , nebo ke stažení, níže v příloze.

 


Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami

Součástí přihlášky musí být doporučení školského poradenského zařízení.

Ředitel střední školy upraví uchazeči podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

 


Úprava podmínek osobám, které získaly předchozí vzdělání mimo území ČR

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. To se týká jak jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury (ČJL), tak i případných školních přijímacích zkoušek zaměřených na ověřování vědomostí z ČJL.

Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení posledního ročníku základní školy dodaného spolu s přihláškou. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

 


Jednotná příjímací zkouška

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají formou jednotné zkoušky v tyto termíny:

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia
1. termín - 12. dubna 2022
2. termín - 13. dubna 2022


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií
1. termín - 19. dubna 2022
2. termín - 20. dubna 2022


Náhradní termíny:
1. náhradní termín - 10. května 2022
2. náhradní termín - 11. května 2022

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Pokud uchazeč podal dvě přihlášky do oborů, kde se koná jednotná přijímací zkouška, může testy konat ve dvou termínech:
      • v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
      • ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí

Pořadí škol neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky.


Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se koná jednotná přijímací zkouška, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou.

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a z matematiky.


Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.


Ilustrační testy a další informace k jednotné přijímací zkoušce jsou k dispozici na www.cermat.cz.


Výsledky příjímacího řízení

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky uchazeče příslušné střední škole nejpozději do 28. dubna 2022. Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení.


Po vyhodnocení výsledků příjímacího řízení budou na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách příslušné školy zveřejněny seznamy přijatých uchazečů, které jsou považovány za rozhodnutí o přijetí ke studiu. Nepřijatým uchazečům ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud je uchazeč přijat, odevzdá střední škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů řádně vyplněný zápisový lístek. Pokud tak neučiní, vzdává se práva být na školu přijat.


Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek do 15. března 2022 ve své škole, ostatním uchazečům vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný dle trvalého bydliště.


Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě:

• že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

• uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona (byl přijat na střední školu do oboru vzdělání bez talentové zkoušky)


Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče o denní formu studia. Nevztahuje se na formy vzdělávání večerní, dálková, distanční, kombinovaná a pro obory nástavbového studia, zkráceného studia s výučním listem nebo zkráceného studia s maturitní zkouškou a při přijetí do vyššího ročníku SŠ.


V případě nepřijetí může uchazeč ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení. Další kola přijímacího řízení

Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení není omezen.


Přehled průběžně aktualizovaných volných míst na středních školách v Plzeňském kraji je k dispozici zde.Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

První kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou vyhlásí ředitel školy do 31. října 2021.


Termín pro podávání přihlášek je pro první kolo přijímacího řízení stanoven na 30. listopadu 2021.


V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 2. do 15. ledna 2022.


Do oborů vzdělání konzervatoří se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 15. do 31. ledna 2022.


Jednotná přijímací zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.


Podáním přihlášky ke vzdělávání do oborů s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podle § 60a, tedy k 1. březnu 2022.

 


Informace k přijímacímu řízení

Všechny informace o nabízených oborech vzdělání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v příručce „Čím budu?“, kterou mají žáci k dispozici na své základní škole, nebo je ke stažení níže v příloze.


Informace o řemeslných a technických oborech naleznete na webu www.technikaaremeslo.cz a www.facebook.com/technikaaremeslo/.


Další informace naleznete na www.msmt.cz, https://prijimacky.cermat.cz/, nadalku.msmt.cz, www.edu.cz, www.infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz

 

 

Právní předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů: školský zákon, MŠMT ČR


Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů: https://www.msmt.cz/file/55915/download/


Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů: https://www.msmt.cz/file/54465/download/


Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici na Informace o Správním řádu


Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Soubory ke stažení