Pracovníci v sociálních službách převzali ocenění

obrazek
24. června 2020 13:25, Bc. Eva Mertlová

Za vynikající práci dnes na krajském úřadě poděkovali náměstkové hejtmana Zdeněk Honz a Ivo Grüner a předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Jaroslav Šobr vybraným pracovníkům v sociálních službách organizací zřizovaných Plzeňským krajem. Ocenění v podobě pamětního listu a drobný dar si převzalo celkem 23 pracovníků z oblasti sociálních služeb a dva ředitelé zařízení.

"Oblast sociální péče je velmi nedoceněnou oblastí a tato práce se seniory a hendikepovanými je velmi náročná po fyzické i psychické stránce. V letošním roce, v době koronavirové nákazy, prokázali právě tito zaměstnanci, že jsou lidmi na svém místě. Jsem velmi rád, že jim mohu osobně poděkovat a alespoň symbolicky vyjádřit úctu k těmto lidem," uvedl náměsterk hejtmana pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz.

Všichni ocenění jsou zaměstnanci příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti sociálních služeb. Plzeňský kraj zřizuje celkem 12 organizací v oblasti sociálních služeb.

Všechny navržené pracovnice a pracovníci byli navrženi ředitelem nebo kolektivem zaměstnanců v dané organizaci. Jsou ceněni pro svůj chápavý a lidský přístup, obětavost, individuální přístup ke klientům, pracovitost, spolehlivost a svou velikou profesionalitu, odbornost ve své funkci.

OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCI

Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou

Jana Urbánková, pracuje v domově na pozici zdravotní sestry 19 let. Jedná se o zodpovědnou a ochotnou kolegyni. Je velikým přínosem pro uživatele, ale i pro kolegy, kteří se na ni mohou kdykoli spolehnout. Je schopna, a v případě potřeby, i ochotna využít své zkušenosti, zastoupit na oddělení zdravotního úseku a zajistit tak péči o naše uživatele v době, kdy personálu není právě dostatek. Ocenění pracovníka v sociálních službách si zaslouží za svůj osobitý a citlivý přístup k uživatelům i domovu.
Centrum sociálních služeb Domažlice

Václav Ledvina nastoupil do organizace v roce 2008 na pracovní pozici ekonom, kterou vykonává dodnes. Zároveň je zástupce ředitelky a vedoucím úseku ředitelství, který, i přes značný nárůst administrativy, zůstává ve stejném počtu pracovníků. Pan Ledvina ve své funkci jedná a pracuje s péčí řádného hospodáře. Je pracovitý, pečlivý, svědomitý a zodpovědný. Jeho podíl na fungování a rozvoji celé organizace je velmi významný.

Domov pro seniory Domažlice

Marta Pernicová pracuje v Domově pro seniory Domažlice od roku 2011 na pozici pomocná síla ve výdejně jídel. Patří mezi zaměstnance s velkou profesní zkušeností, dokáže si zorganizovat svou práci a je velmi dobrý týmový hráč. Práce v domově je pro ni srdeční záležitostí, z čehož se odvíjí i její výborný přístup ke klientům a kolegům, kde je velmi oblíbená. Podporuje své okolí svým pozitivním přístupem, hledá možnosti jak pochválit či povzbudit, a svým příkladným plněním úkolů i empatickým chováním je vzorem pro ostatní.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza

Marie Dubová pracuje jako všeobecná sestra, je zkušená s empatickým a vstřícným chováním k uživatelům i ostatním členům ošetřovatelského týmu. Všeobecné sestry, které chtějí pracovat v zařízení tohoto typu, musí být především zkušené, vzdělané, rozhodné a samostatné. A taková Marie Dubová je.

Blanka Praisová nastoupila do domova v roce 2014, v současné době je na pozici pracovnice přímé obslužné péče. Velmi jí záleží na spokojenosti uživatelů služeb a v rámci svých kompetencí na uspokojení jejich potřeb. Zakládá si na tom, aby po ní zůstala vždy kvalitně odvedená práce, a ochotně plní úkoly nad rámec svých povinností. Je velmi dobrou klíčovou pracovnicí, o uživatelích dokáže přemýšlet komplexně.

Domov seniorů Kdyně

Lukáš Denk, DiS., pracuje v Domě seniorů Kdyně od roku 2009 na pozici sociálního pracovníka. Je to dlouholetý a kvalitní zaměstnanec, je profesně velmi zdatný a zkušený, působí pozitivně na ostatní zaměstnance a je týmový hráč. Dokáže klidně a věcně komunikovat jak s obyvateli, tak s rodinami nových i stávajících obyvatel. V odborné roli sociálního pracovníka je opravdový profesionál, podílí se také metodicky na nových výzvách a úkolech v sociální práci. Lukáš Denk má i výbornou zdatnost v informačních technologiích, zaučuje nové zaměstnance v interních IT systémech, v této oblasti se podílí také na vývoji a změnách v Domově. Práce v Domově Kdyně je pro něj srdeční záležitostí. Rozumí si s kolegy, hledá možnosti jak nacházet společná řešení, umí druhé podpořit.

Blanka Praisová, DiS., pracuje v Domě seniorů Kdyně od roku 2015 na pozici terapeuta volnočasových aktivit. Má skvělý vztah k obyvatelům domova, práci bere jako svou srdeční záležitost. Aktivně přistupuje ke vzdělání v nových konceptech péče, přichází s nápady, jak volný čas obyvatelům vylepšit a zpestřit. Je velkou oporou kolegyním v úseku, které se od ní učí díky její profesní zdatnosti. Umí klidně a věcně komunikovat s obyvateli, i se svými kolegy. V současné době navštěvuje Domov i se svou labradorkou Megie v rámci canisterapie.

Dům sociální péče Kralovice

Sylva Hůrková pracuje jako zdravotní sestra. Pečuje o klienty Domu sociální péče Kralovice více než 13 let. Je vždy ochotná provést potřebnou léčebnou péči, kterou spojí s vlídným slovem, podporou nebo pomocí. Profesionálně zasáhla v situaci klientky, která se rozhodla o půl jedné v noci odjet vlakem domů. Rychle prohlédla celý objekt domova a s pomocí Policie ČR a vrtulníku do hodiny zachránila paní cestovatelku před prochladnutím na nočním výletě na nádraží. Nejen pro tento čin byla paní Hůrková navržena na ocenění.

Domov sociálních služeb Liblín

Jana Brožíková ukončila v roce 1983 Střední zdravotnickou školu v Plzni, obor zdravotní sestra a od té doby je zaměstnancem domova. Od roku 1993 zastávala funkci staniční sestry a v roce 2003 byla jmenována do funkce vrchní sestry domova. Svoji práci bere jako poslání, úkoly plní zodpovědně a samostatně. K uživatelům je laskavá, přátelská, neodmítne si poslechnout jejich životní příběhy. S uživateli jedná citlivě a vstřícně, umí se vcítit do jejich problémů. Je pracovitá, spolehlivá a nekonfliktní. V kolektivu zaměstnanců je velmi oblíbená, přátelská, aktivně pomáhá uživatelům domova i kolegům. V domově je členkou požární hlídky, členkou přijímací komise a rovněž se podílí na tvorbě jídelníčku jako členka stravovací komise. Je respektovanou osobností, která při náročnosti své práce nikdy nezapomíná i na důležitost lidské stránky. V domově pracuje skoro 38 let a celý svůj aktivní život dělí mezi svoji práci a jako čtyřnásobná babička i mezi rodinu. 

Soňa Fidlerová nastoupila do domova v roce 1991 jako pradlena a svému zařazení pradleny zůstala věrná 29 let. V kolektivu pracovníků je oblíbená, obětavá a komunikativní. Svoji práci vykonává svědomitě. V případě potřeby je ochotná pracovat i v době osobního volna. K uživatelům i zaměstnancům je laskavá a ochotná vždy jim pomoci.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře

Kateřina Šestáková pracuje od roku 1998 v Domově pro osoby se zdravotním postižením Milíře na pozici pracovník v sociálních službách. Pracuje vždy s maximálním nasazením, je pečlivá, svědomitá, schopna plnit i náročné pracovní úkoly. Nejvíce je ceněna za svou kreativitu, díky níž vznikají úžasné výrobky a dekorace, které vyrábí společně s uživateli služeb a zdobí jimi Domov. Dárky v podobě drobných předmětů z keramiky, papíru či přírodnin velmi často dělají radost návštěvníkům zařízení. Aktivně se také zapojuje do kulturních a společenských akcí Domova. V pracovním kolektivu je velmi oblíbená pro empatii, ochotu poradit a pomoci. Je jednou z osob, díky níž je Domov v Milířích opravdu domovem - uživatelům dává pocit lásky a bezpečí.

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov

Markéta Versta v Domově Harmonie pracuje od prosince roku 2014 na pozici asistentky. Svojí pracovitostí a svědomitým přístupem k práci patří mezi nejlepší pracovníky domova. Práci si dokáže velmi dobře zorganizovat, je samostatná, pečlivá a zodpovědná. V kolektivu pracovníků je oblíbená. Když je zapotřebí, vždy ostatním pomáhá. Aktivně se podílí na přípravách tradičních a prezentačních akcích pro klienty i veřejnost. Má zájem o fungování a rozvoj domova, k zařízení je velmi loajální.

Miloslava Čubrová, které nikdo neřekne jinak než, Miluška, v zařízení pracuje již 25 let. Svoji pracovní pozici, pracovník v sociálních službách, vykonává s úctou a láskou. Nelehkou práci dělá s úsměvem na tváři a šíří kolem sebe dobrou náladu a pohodu. Při své práci je velmi pečlivá a zodpovědná. Svým kolegyním vždy ochotně pomáhá a kdykoliv některá z nich onemocní, nabízí výpomoc službou navíc. Pro uživatele má milé slovo a pochopení. Zastává velmi dobře roli klíčového pracovníka. S uživateli má velmi hezký vztah založený na důvěře. Její přístup k práci by mohl být vzorem pro mnohé další zaměstnance.

Eva Tobermannová pracuje v Domově Harmoniie již od roku 1982 na pozici všeobecná sestra. Je věrnou pracovnicí, která pomáhá uživatelům domova pro seniory vždy s úsměvem na rtech a ochotou. Je mezi prvními připravená přijít do služby, a to i v mimořádných situacích. Je velmi obětavá, pracovitá. Pro svůj optimismus je velice oblíbená v kolektivu. Zadané úkoly plní vždy svědomitě a často pracuje nad rámec svých povinností. Je neocenitelnou členkou týmu domova.

Centrum sociální služeb Stod

Mgr. Radek Rosenberger pracuje v CSS Stod od roku 2006, zastává funkci vedoucího služeb a zástupce ředitele. Po celou dobu svého působení se podílí na realizaci řady projektů zaměřených především na přeměnu tradičního zařízení ústavního typu na komunitní pobytové sociální služby. Svou erudicí, nasazením a organizačními schopnostmi významně přispívá k tomu, že se tyto projekty daří realizovat. Připravuje a do praxe zavádí metodiky a vnitřní předpisy. Pracuje také jako lektor a garant vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb Stod. Svým podřízeným je vzorem, umí je vyslechnout a je vždy připraven jim pomoci. Podílí se na realizaci sportovních a volnočasových aktivit klientů Domova. 

Mgr. Karla Burdová působí v CSS Stod od roku 2012. Vykonává funkci sociální pracovnice a je garantem projektu "Podpora nově vzniklých služeb v transformaci CSS Stod". Příkladně se věnuje oblasti uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb. Svou empatii uplatňuje při jednání s rodinami a opatrovníky klientů, spolupracuje s opatrovnickými soudy. Podílí se na metodickém vedení sociálních pracovníků v oblastech, ve kterých CSS Stod poskytuje služby. Ve své práci je pečlivá, přesná a zodpovědná. Díky svému elánu a optimismu je oporou transformačního týmu CSS Stod.

Mgr. Emil Kuchta pracuje v CSS Stod od roku 2006. Nejprve pracoval jako vedoucí oddělení s vysokou mírou podpory, v současné době je vedoucím služeb DOZP. Je nedílnou součástí týmu, který realizuje projekt "Transformace DOZP Stod". Podílí se na tvorbě metodik zaměřených na fungování nových domácností, které vznikly v rámci projektu transformace. Významnou roli sehrává při řízení a vzdělávání vedoucích oblastí a vedoucích jednotlivých domácností. Podílí se na realizaci sportovních a volnočasových aktivit klientů CSS Stod. Svým klidem, nadhledem a laskavostí je oporou svým podřízeným.

Bc. Radka Poláčková působí v CSS Stod od roku 2015, jako ekonom, zástupce ředitele pro oblast ekonomiky a provozu. V současnosti také vykonává funkci manažera projektu "Transformace DOZP Stod - III. etapa" Má nezastupitelnou roli v nastavení ekonomiky nových služeb, sestavuje rozpočty, připravuje žádosti o dotace a zodpovídá za všechny ekonomické aktivity CSS Stod. Svým nasazením, erudicí a pečlivostí je příkladem svým podřízeným.

Centrum sociálních služeb Tachov

DS Kurojedy

Marie Součková, v domově pro seniory Kurojedy pracuje 23 let jako kuchařka. Je velice ochotná, pečlivá, svědomitá a vstřícná. Své pracovní povinnosti plní výborně. Je výborný týmový hráč. Je na ni vždy spolehnutí.

DS Panenská

Iva Kratochvílová pracuje v Domově pro seniory Panenská v Tachově od roku 2017 na pozici sociální pracovnice. I za tuto relativně krátkou dobu se stala jeho nedílnou součástí. Je velice optimistická, veselá a plná životní energie, kterou svým projevem předává všem okolo sebe. U klientů i jejich rodinných příslušníků je oblíbená pro svoji trpělivost, vstřícnost, empatii a ochotu být vždy nápomocná. Paní Iva Kratochvílová se aktivně zapojuje do organizování různých kulturních a společenských akcí v domově i mimo něj, při kterých plně využívá své mimořádné organizační schopnosti. Neváhá se těchto akcí také sama účastnit i ve dnech svého osobního volna. Paní Kratochvílová si ocenění za svoji obětavou práci rozhodně zaslouží.

DS Panorama

Jaroslav Velich pracuje v DS Panorama jako údržbář – řidič, je zaměstnancem domova již deset let. Je velice pracovitý, ochotný, vstřícný a obětavý. Je schopný rychle reagovat na potřeby klientů a vždy uspokojit jejich přání. Umí podat pomocnou ruku tam, kde je zapotřebí. Ke klientům se chová velice mile, lidsky, rád si s nimi povídá a dělá, co jim na očích vidí. V kolektivu je velice oblíbený pro svůj typický humor a nádherným pískáním melodií známých písní, umí navodit dobrou a laskavou atmosféru.


Galerie