Poznatky a doporučení z mapování inkluze se staly podkladem pro akční plánování Plzeňského kraje

obrazek
22. listopadu 2019 07:03, Ing. Danuše Jedličková

Stav inkluze na středních a vyšších odborných školách v ČR popisují souhrnné krajské zprávy, které pro jednotlivé kraje připravil v prosinci 2018 projekt P-KAP. Zprávy obsahují poznatky z mapování realizovaného v období 2016 – červen 2018, do kterého se zapojilo cca 44% škol z celé ČR. Nabízí jednotlivým aktérům doporučení vedoucí k postupnému zlepšování podmínek společného vzdělávání ve školách i v území jako celku.


P-KAP prostřednictvím garantů inkluze ve všech krajích stále průběžně zjišťuje aktuální stav v oblasti inkluze na SŠ a VOŠ, sleduje i vývoj a podporu v aplikaci nového právního prostředí. Zjištění z dalších škol budou součástí souhrnné zprávy za období 2018(19) – 2021.


Mapování probíhá formou polostrukturovaných rozhovorů, kterých se účastní zástupce vedení školy, učitel, pracovník školního poradenského pracoviště a žák/student či jeho zákonný zástupce (popřípadě oba). Účast v mapování je pro školy dobrovolná a bezplatná, garant inkluze školy postupně oslovuje a nabízí svou mapovací návštěvu. Rozhovory jsou samozřejmě přísně důvěrné (svůj souhlas s rozhovorem všichni respondenti vyjádří předem) a jsou anonymizovány. Garant na základě analýzy souvisejících materiálů školy a rozhovorů zpracuje pro školu zprávu, v níž shrnuje svá zjištění a navrhuje možná opatření vedoucí ke zlepšení. Školy mohou tyto zprávy využít také jako východisko při své evaluaci či školním akčním plánování.

Souhrnná zpráva za první období mapování inkluze pro Plzeňský kraj je k dispozici v příloze. S jejími zjištěními a doporučeními byla seznámena platforma Společné vzdělávání, byla tedy zohledněna nejen při evaluaci prvního Krajského akčního plánu, ale i při tvorbě navazujícího Krajského akčního plánu na období 2019(20) – 2022 a Školské inkluzivní koncepce.
Podrobnosti k mapování i souhrnné zprávy z ostatních krajů ČR jsou k dispozici na webu projektu P-KAP.

Soubory ke stažení