Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

obrazek
16. ledna 2020 08:52, Ing. Žaneta Dvořáková

EIA je používaná zkratka pocházející z anglického „Environmental Impact Assessment přeloženo jako „posuzování vlivů na životní prostředí. Smyslem procesu posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a tím i zakotvení politiky ochrany životního prostředí do rozhodovacího procesu.

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je v České republice upraveno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 výše zmíněného zákona a změny těchto záměrů a záměry, které mohou ovlivnit soustavu NATURA 2000. Veškeré záměry související s posuzováním podle výše uvedeného zákona jsou k nahlédnutí v Informačním systému EIA.