Plzeňský kraj získal značku Regionální inovační údolí

obrazek
03. července 2024 11:40, Ing. Helena Frintová

Na konci června byla Plzeňskému kraji udělena Evropskou komisí značka „Regional Innovation Valley/Regionální inovační údolí“. Plzeňský kraj se tak stal jedním ze 151 regionů v Evropě, které se zavázaly posílit koordinaci a usměrňování svých investic a politik v oblasti výzkumu a inovací na regionální úrovni.

„Udělení této značky je pro Plzeňský kraj především uznáním za skvělou práci, kterou v oblasti podpory výzkumu, inovací a inovačního prostředí ve spolupráci s partnery z území odvádí,“ říká hejtman Rudolf Špoták.

Plzeňský kraj usiloval o získání této značky téměř rok. Vše začalo v září 2023 předložením žádosti do výzvy/iniciativy Evropské Komise a Evropského výboru regionů, jejíž podání bylo schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3835/23 ze dne 21. srpna 2023. Přípravu žádosti následně zajistil a podal odbor fondů a programů v úzké spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje a odborným týmem projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje.

Tato značka byla Plzeňskému kraji udělena na základě názoru nezávislých odborníků, dle kterých náš region prokázal jasné odhodlání:

• zlepšit koordinaci a směřování svých investic a politik v oblasti výzkumu a inovací směrem k prioritám EU,
• zapojit se do meziregionální inovační spolupráce s jinými regiony na základě společných nebo doplňujících se inteligentních specializací a
• posílit svůj regionální inovační ekosystém a propojit jej s ostatními regiony, aby vznikla propojená regionální inovační údolí.

Udělení značky Regionální inovační údolí je tedy uznáním výše uvedených závazků a samo o sobě nevede k získání jakýkoliv finančních prostředků (např. z programu Horizont Europe).

„Počítá se však s aktivní účastí Plzeňského kraje na komunitních akcích a politických aktivitách Regionálního inovačního údolí v budoucnu,“ upřesnil vedoucí odboru fondů a programů KÚPK Jan Přibáň. Dění v této oblasti lze sledovat na webových stránkách Evropské komise, kde budou aktuální informace o párování partnerů, příslušných akcích, novinkách a nadcházejících výzvách.

„Tímto bych chtěl především poděkovat všem subjektům z Plzeňského kraje, které se věnují podpoře výzkumu, vývoje, inovací a inovačního prostředí. Bez jejich zájmu a angažovanosti bychom v této oblasti dosáhli skvělých výsledků opravdu jen těžko,“ dodal hejtman Rudolf Špoták.

Další informace o Regionálních inovačních údolích je možné nalézt na stránkách Evropské komise: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/support-policy-making/shaping-eu-research-and-innovation-policy/new-european-innovation-agenda/new-european-innovation-agenda-roadmap/flagship-3-accelerating-and-strengthening-innovation-european-innovation-ecosystems-across-eu-and_en