Plzeňský kraj vyhlašuje nový dotační program „Akumulační nádrže I.“

obrazek
26. ledna 2022 09:45, aktualizováno 19. dubna 2023 16:26, Ing. Lucie Hájková

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1583/22 ze dne 24. 1. 2022 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Akumulační nádrže I.“.

Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2022 od 8:00 hod do 30. 9. 2022 nebo do vyčerpání alokace ve výši 2 000 000 Kč v aplikaci eDotace do dotačního titulu „Akumulační nádrže I.“. Postup podání žádosti je specifikovaný ve Výzvě.

Nejdříve je nutné podat elektronicky žádost prostřednictvím aplikace eDotace https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost, kde žadatel získá pořadové číslo. Následně je nezbytné doručit povinné přílohy specifikované v Pravidlech pro žadatele a příjemce v zalepené obálce do 10 pracovních dní od elektronického podání žádosti poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Tato dotace bude poskytována fyzickým osobám, vlastníkům (spoluvlastníkům) rodinných domů na území Plzeňského kraje, kteří mají nainstalovaný kotel 3.,4. nebo 5. emisní třídy.  

Podporu na instalaci akumulační nádrže u kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako hlavní zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., tj. kotle 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů. Instalací akumulační nádrže dojde ke snížení znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem a polétavým prachem z domácího vytápění, a dále k úspoře paliva a dosažení vyššího tepelného komfortu, nižších nákladů na energii, a dále nižších nákladů na obsluhu.

Uznatelné jsou náklady od 1. 1. 2021.

Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 30 000 Kč.
Minimální výše dotace je 5 000 Kč a maximální výše dotace je 30 000 Kč.

Důležité upozornění pro žadatele:
Podporu na dodatečnou instalaci akumulační nádrže u kotlů nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP) nebo z dotačních programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech“ a „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“.


Videprůvodce:

Jak založit uživatelský účet (zaregistrovat se)?
https://www.youtube.com/watch?v=vygpir4ryLY&feature=youtu.be
Jak podat žádost?
https://www.youtube.com/watch?v=t8kxQVXeIl8&feature=youtu.be


Kontaktní osoby:
Mgr. Lenka Platzová
e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 485
Ing. Eva Platzová
e-mail: eva.platzova@plzensky-kraj.cz, tel.:377 195 689
Soubory ke stažení