Platforma s informacemi pro nadané

obrazek
15. února 2024 09:46, Mgr. Ludmila Novotná

Zrekonstruovali jsme a rozšiřujeme web www.podporatalentu.cz na moderní interaktivní platformu s rebrandingem na na GoHigher (GH) a užitečnými informacemi pro nadané, mimořádně nadané, zapálené, motivované žáky, jejich pedagogy a rodiče, s databází aktivit, odborníků a možnostmi, jak se realizovat. 

V září 2022 byla publikována Strategie podpory nadání v Plzeňském kraji (dále Strategie), která vznikla na základě výstupů expertizy mapující současný stav všeobecné podpory nadání v PK realizované v rámci projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje II. Podpora nadaných žáků v Plzeňském kraji byla vyhodnocena jako rozmanitá, avšak většinou realizována spíše nesystematicky.

Pro zlepšení stavu podpory nadaných je dle Strategie potřebné:

  • zavést na školách systém identifikace nadaných žáků,
  • nastavit prostředí respektující vzdělávací potřeby nadaných,
  • vytvořit centrální platformu, která pomůže nadanému pochopit svá specifika a nabídne pomoc při orientaci v problémech běžného života,
  • zkvalitnit přenos informací o možnostech využití a rozvinutí nadání,
  • vytvořit databázi odborníků ochotných pracovat s nadanými.

Charakteristiky vývoje Plzeňského kraje a změny v průmyslu, zaměstnanosti a vzdělávání vyvolané digitalizací, robotikou a umělou inteligencí jsou silným argumentem pro změnu dosavadního přístupu k tématu podpory nadaných tak, aby jejich potenciál nositelů inovací, výzkumu a vývoje byl maximálně využit k prospěchu společnosti v regionálním, republikovém i mezinárodním kontextu. Vytvořením zapálených aktivních skupin jedinců vzniká potenciál pro výzkumný a inovační rozvoj kraje a spolupráce prohlubující sounáležitost s regionem, ve kterém zůstávají a nachází zde uplatnění nebo se do něj vrací.

Systematická podpora nadání a péče o nadané, mimořádně nadané a aktivní žáky je součástí strategického dokumentu Plzeňského kraje, kterým je DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE.