Pilotní studie Hospodářsky a sociálně ohroženého území SO ORP Sušice

obrazek
28. března 2023 09:39, aktualizováno 20. prosince 2023 11:46, Mgr. Lenka Pózelová
Hodnocení situace a rozvojových potřeb území SO ORP Sušice - pilotní studie Hospodářsky a sociálně ohroženého území v Plzeňském kraji

Hospodářsky a sociálně ohrožené území jsou dle Strategie regionálního rozvoje 21+ soubory regionů, které se vyznačují zhoršenými životními podmínkami pro obyvatele a slabším hospodářským výkonem, což brzdí jejich další rozvoj. V Plzeňském kraji spadají do takto vymezeného území 4 regiony: Sušice, Horažďovice, Nepomuk a část bývalého vojenského újezdu Brdy. Aby mohla být správně nastavena politika k podpoře pozitivního rozvoje těchto oblastí, tak bylo nutné zpracovat případovou studii, která pomůže pomoci porozumět příčinám tohoto zaostávání a zmapuje tak potřeby daného území.
První studie k problematice Hospodářsky a sociálně ohroženého území byla zpracovaná pro SO ORP Sušice. Tato studie se začala utvářet ve druhé polovině roku 2022, na jejímž vzniku se podílel Plzeňský kraj s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje a taktéž vedení města Sušice. Nejprve byl zpracován návrh této pilotní studie, který byl představen starostům dotčeného území tak, aby se mohli k dané problematice vyjádřit a navrhnout vhodná opatření pro zlepšení řešení problémů území.
Zpracovaná pilotní studie poukazuje na socioekonomické problémy v území a podrobně analyzuje potřeby správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Sušice.
SO ORP Sušice se nachází v jihovýchodním cípu Plzeňského kraje a jeho velká část leží na Šumavě a v Šumavském podhůří. Na území Národního parku Šumava nebo Chráněné krajinné oblasti Šumava se nachází téměř polovina rozlohy SO ORP Sušice. Horské pásmo Šumavy tak výrazně ovlivnilo vývoj i současný stav celého území.
Periferní polohu území podtrhuje absence státní silniční (silnice I. třídy) i železniční sítě (hlavní celostátní tratě). Horské pásmo Šumavy vytváří výraznou přírodní bariéru rovněž směrem do sousedního Bavorska, takže na území SO ORP Sušice se nenachází žádný silniční ani železniční hraniční přechod, pouze 1 turistický hraniční přechod (Gsenget). Na části území SO ORP Sušice se v minulosti nacházel vojenský újezd Dobrá Voda, který byl zrušen v roce 1991. Plocha bývalého vojenského újezdu zasahuje do území obcí Prášily, Hartmanice, Rejštejn a Srní.
Vzhledem k izolovanosti SO ORP Sušice směrem do vnitrozemí i do zahraničí lze SO ORP Sušice považovat za nejodlehlejší část Plzeňského kraje. Tato izolovanost formovala SO ORP Sušice jako poměrně autonomní území, a také posilovala jeho přirozené centrum. Město Sušice je jediným městem v Plzeňském kraji s více než 10 tisíci obyvateli, které nebylo po roce 1960 okresním městem.
Pilotní studie najedete k nahlédnutí v příloze tohoto článku. V případě dotazů se obraťte na koordinátorku HSOÚ v Plzeňském kraji, Mgr. Lenku Pózelovou, e-mail: lenka.pozelova@plzensky-kraj.cz.

Soubory ke stažení