Pedagogové převzali ocenění u příležitosti Dne učitelů

obrazek
29. března 2024 16:03, Ing. Zuzana Švehlová
U příležitosti Dne učitelů předali zástupci Plzeňského kraje ocenění vybraným pedagogům za jejich dosavadní práci. V sále SOU elektrotechnického Plzeň převzalo poděkování spolu s pamětním listem a drobnými dárky celkem 31 pedagogů z Plzeňského kraje. Tradiční akce se koná jako připomínka výročí narození Jana Ámose Komenského."Často si neuvědomujeme, jak je práce učitele náročná, jak velmi těžké je najít si cestu k dnešní mladé generaci. Jsou to právě pedagogové ve školách, kdo naše děti učí nejen znalostem, ale také chování, komunikaci a empatii k ostatním. Jsou to pedagogové, kdo s našimi dětmi tráví hodně času a vštěpují jim řadu pro život důležitých schopností a myšlenek. Smekám před nimi, zaslouží si opravdu velké poděkování a především mají i můj obdiv za to, jak se často srovnávají také s námi, rodiči," říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, který společně se svým náměstkem pro oblast školství a sportu Vladimírem Krocem ocenění předával.

Zpestřením slavnostního odpoledne byla také módní přehlídka žákyň 4. ročníku Integrované střední školy živnostenské Plzeň s názvem Memento mori. Téma pro svoji práci hledaly ve světě neživých. Inspirací se jim stala páteř lidské kostry, podle které vymodelovaly trupovou část šatů. Eleganci modelům dodal chromově zelený satén a úplet v barvě slonové kosti. Modely jsou nositelné a mohou se stát ozdobou plesové sezóny. Zajímavým detailem jsou šperky zhotovené ze zvířecích kostí.

"Velmi zajímavým zpestřením byla módní přehlídka žákyň integrované školy živnostenské, které poutavým způsobem navrhly modely moderních společenských šatů. Velmi mě těší, že právě na takové akci vidíme, že studentky dostávají prostor k realizaci svých nápadů a dík patří všem, kteří se na módní přehlídce podílí. Stejně tak vidíme velmi dobré výsledky v technických oborech – v řadě soutěží s drony či robotickými vozítky, kde naši studenti dokazují, že technika má budoucnost. Všichni učitelé, kteří s takovými žáky a studenty pracují, často již od útlého dětství, zaslouží obrovské poděkování," říká náměstek hejtmana Vladimír Kroc.Ocenění pedagogové

Mgr. Jaroslav Bedrna, Sportovní gymnázium Plzeň
Jaroslav Bedrna je dlouhodobě předsedou předmětové komise tělesné výchovy - teorie sportovní přípravy a zároveň je třídním učitelem. Velmi zodpovědně vykonává rovněž funkce maturitního komisaře a předsedy maturitních komisí. Svou erudicí přispívá k výchově a k rozvoji profesních kompetencí budoucích tělovýchovných odborníků. Kvalitní a kreativní výukou tělesné výchovy pomohl mnoha absolventům sportovního gymnázia k všestrannému tělesnému rozvoji a k zisku celoživotního pozitivního vztahu ke sportu a zdravému životnímu stylu.

Mgr. Ivana Černá, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99
Ivana Černá nastoupila na zdravotnickou školu v roce 1989 jako učitelka odborných předmětů. Od roku 2012 působí jako výchovný poradce a metodik. Zároveň je autorkou učebních dokumentů u Diplomovaného zdravotnického záchranáře a spoluautorkou učebních dokumentů mnoha oborů. Připravuje podmínky pro integraci studentů se zdravotním nebo sociálním hendikepem. Moderními metodami se snaží studentům přiblížit svět zdravotníků, pravidelně se zapojuje do dobrovolnictví pro charitativní organizace Plzeňského kraje. Ivana Černá se snaží celoživotně zvýšit zájem studentů o pomoc druhým a pomáhá jim v jejich vlastním poznání. Ocenění jí bylo navrženo pro její vysoké osobní a morální kvality.

Mgr. Petra Čiháková, Základní škola a mateřská škola Vejprnice
Celý svůj profesní život působila Petra Čiháková ve školství. Více než 20 let vedla Základní a mateřskou školu ve Vejprnicích. Jako ředitelce se jí podařilo pro školu zajistit velice dobrý, kvalifikovaný pedagogický sbor. Díky své schopnosti naslouchat a komunikovat jej vedla tak, aby bylo co nejlépe využito jak lidského potenciálu, tak moderního zázemí pro kvalitní výuku a pro zajištění příjemného prostředí pro děti i dospělé. Díky vynikající spolupráci se zřizovatelem je škola velmi dobře materiálně a technicky vybavena a prošla výraznou modernizací. Petra Čiháková nadále vyučuje na 1. stupni a jak sama říká, pracovat s dětmi je jedna z nejnáročnějších, ale také ta z „nejvděčnějších“ a nejvíce naplňujících lidských činností.

PaedDr. Jitka Duchková, Obchodní akademie, Plzeň, náměstí T. G. Masaryka 13
Jitka Duchková je velmi zkušenou pedagogickou pracovnicí. V Obchodní akademii, Plzeň, kde se zasloužila o rozvoj kvality výuky především humanitních předmětů, působí 32 let. Jako dlouholetá zástupkyně ředitele školy spolupracuje s příslušnými předmětovými komisemi, velmi se zasloužila o propagaci školy, organizaci maturitních zkoušek a nostrifikačních zkoušek pro zahraniční studenty. Ve školním roce 2022/23 byla pověřena řízením školy, kdy věnovala velké úsilí organizaci výuky v souvislosti s rekonstrukcí školní budovy.

Ing. Miluše Fousová, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122
Od 1. srpna 2018 je Miluše Fousová ředitelkou školy. Od roku 2008 působila ve škole jako zástupkyně ředitele pro ekonomiku a výrazně se podílela na realizaci velkých investičních akcí, které zkvalitnily praktickou výuku žáků - Mateřské centrum pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a Penzion v Horšově pro obor Kuchař – číšník. Po jejím nástupu do funkce ředitelky školy byla dokončena a uvedena do provozu Cvičná stáj, která se stala nejmodernějším školním pracovištěm tohoto druhu v ČR.
Paní ředitelce se daří navazovat těsnou spolupráci s podniky a organizacemi, díky čemu je škola úzce propojena s praxí. Na všech pracovištích školy probíhají za podpory Plzeňského kraje průběžné rekonstrukce, modernizace a opravy, které vedou ke zkvalitňování teoretické i praktické výuky.

Mgr. Jana Hošková, Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
Jana Hošková vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni obory ruský jazyk, dějepis a anglický jazyk. Vždy se stále vzdělávala jak v oblasti aprobovaných předmětů, metodiky výuky, tak i školského managementu. Od roku 1985 pracovala jako učitelka na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni, později zde byla jmenována do funkce zástupkyně ředitele. V roce 2013 přešla na Střední odborné učiliště elektrotechnické, kde působí doteď jako zástupkyně ředitele a učitelka anglického jazyka. I na této škole úspěšně připravila již několik tříd k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Do její kompetence spadají i mezinárodními programy Erasmus a dotační programy MŠMT - šablony pro střední školy.

Mgr. Dagmar Jiřincová, Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Paní učitelka Jiřincová nastoupila do Mateřské školy Kasejovice v roce 2010. Práci učitelky mateřské školy má velice ráda a dělá jí vždy naplno. Důležitý je pro ni osobní přístup ke každému dítěti, vzájemná důvěra a vedení dětí k odpovědnosti a spolupráci. Pro děti i rodiče připravuje zajímavé aktivity k rozvíjení znalostí a dovedností. Aktivně se zúčastňuje školních projektů a podílí se na jejich realizaci. Konstruktivně spolupracuje s kolegy, podporuje rozvoj školy. V loňském roce vedla velmi kvalitně praxi studentky pedagogické fakulty, které předávala svoje zkušenosti.

Mgr. Dana Kočí, Základní škola, Klatovy, Hálkova 133
Ve škole pod jejím vedením se i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami začali věnovat robotice. Kromě žáků s lehkým mentálním postižením – pro které byla škola původně zřízena – vzdělává škola ve stále větší míře žáky s velmi těžkým a kombinovaným postižením. Ředitelce Daně Kočí se velmi dobře daří naplňovat cíl práce školy – rozvíjet a kultivovat osobnosti žáků s mentálním postižením, poskytovat jim vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k uplatnění v běžném životě. Paní ředitelka také úspěšně dokončila projekt k bezbariérovému přístupu ve škole a neúnavně a vytrvale propaguje školu na veřejnosti.

Bohumil Kovařík, Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá
Byl ředitelem plánské střední školy 25 let od roku 1966 do roku 1991. Zároveň byl propagátorem myšlenky vzdělání pro všechny, jeho motto bylo „Někdo je šikovný na hlavu a někdo na ruce“. V roce 1981 založil Zvláštní odborná učiliště v Plzeňském a Karlovarském kraji – učební obory typu E. Dále vybudoval nový internát a školní jídelnu. A do dnešního dne, v pokročilém věku 92 let, projevuje zájem o dění ve škole a pravidelně se zúčastňuje akcí školy.

Mgr. Irena Krutinová, Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Irena Krutinová pracuje jako učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů matematiky a zeměpisu od roku 1983. Čtyři roky působila v pozici zástupce ředitelky pro teoretické vyučování. Zasloužila se o přípravu žáků čtyřletých oborů zakončených maturitou. Jako vedoucí metodické přírodovědné komise napomáhá kolegům rozšiřovat znalosti a novým kolegům pedagogické a didaktické dovednosti a dále se profesně vzdělávat ve svém oboru. Je velmi komunikativní, ochotná a vstřícná, kolegům pomáhá s rozvojem digitálních dovedností a využíváním nových metod a moderních technologií ve vyučování. Celoživotně se snaží zvýšit zájem žáků o studium přírodních věd a pomáhá jim v jejich vlastním poznání.

Mgr. Jaroslava Kuklová, 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace
Jaroslava Kuklová řadu let působí ve funkci ředitelky 2. základní školy Plzeň. Ve vedení školy se systematicky věnovala pedagogickému řízení a svoji komunikací a jednáním podporovala pozitivní klima ve škole. V rámci spolupráce s Plzeňským krajem patří paní ředitelce poděkování za zapojení do projektu Vzdělávání 4.0 v PK. Žáci se v něm zúčastnili badatelského kroužku, připravovali se na robotickou soutěž, navštívili projektové dny zaměřené na kariérové poradenství a také exkurze k zaměstnavatelům v Plzeňském kraji.

Ing. Olga Matějková, Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2
Olga Matějková vykonávala po celé funkční období funkci ředitelky školy maximálně svědomitě a nad rámec svých povinností plnila úkoly přispívající k dobrému jménu gymnázia. Velkou pozornost věnovala vyučování, které se vždy snažila zajistit aprobovanými pedagogy a které bylo a je zárukou kvalitního vzdělávání. Výjimečné zásluhy má paní ředitelka na zapojení školy do projektu s názvem Bezbariérové řešení objektu a výtah, kterým se podaří navýšit prostorovou kapacitu školy a zajistit výuku handicapovaným žákům.

Mgr. Vladimír Mudra, Základní škola Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Široký rejstřík aktivit Vladimíra Mudry přesahuje hranice kaznějovské základní školy a je přínosem i pro školy další. Výčet jeho činností opravdu pestrý – věnuje se např. nadaným žákům v oblasti informačních technologií, vede pěvecko-dramatický kroužek a kroužek stolního tenisu, pro žáky prvního stupně vytvořil únikovou hru, kterou zdarma poskytuje ostatním školám. Ve volném čase se věnuje instalaci a aktualizaci výukových programů v učebnách své základní školy a velmi ochotně pomáhá svým kolegům s údržbou a obsluhou IT zařízení.

Miroslava Oudesová, Mateřská škola Sušice, Tylova 920, okres Klatovy, příspěvkové organizace
Miroslava Oudesová je ředitelkou sušické mateřské školy a dlouhodobě vykazuje velmi dobré výsledky v oblasti řízení pedagogického procesu. Díky jejímu systematickému vedení lidí, zajištění podmínek pro pedagogický rozvoj i zájem o vzájemnou spolupráci všech se ve škole podařilo vybudovat velice pozitivní klima. Škola zajišťuje kvalitní péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami Pod vedením paní ředitelkyň podařilo postupně zrekonstruovat školu a školní zahradu. Na veřejnosti se škola dlouhodobě prezentuje pestrými kulturními, společenskými a sportovními akcemi. Paní ředitelka Oudesová se rozhodla v letošním roce se ukončit svojí profesní kariéru.

Ing. Karel Průcha, Dům dětí a mládeže Blovice, okres Plzeň-jih
Karel Průcha po ukončení vysoké školy pracoval ve Škodových závodech v Plzni. V roce 2001 začal učit na Bezpečnostně právní akademii v Plzni, od roku 2010 do roku 2015 pak působil na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni. Od roku 1995 vede jako odborný trenér kroužek karate v DDM Blovice. Pravidelně pořádal Velkou cenu karate města Blovic a od roku 2016 pořádá v DDM Blovice metodická školení karate. Už před příchodem do Blovic se aktivně věnoval karate v Plzni, je držitelem čtvrtého danu v karate, prvního danu v Kyucho (Kjučo), je trenérem první třídy a rozhodčím druhé třídy v karate. Pedagogickou práci v DDM provádí externě již bezmála třicet let.

Jindra Ročková, Základní umělecká škola Plasy, příspěvková organizace
Paní učitelka Jindra Ročková celý svůj profesní život věnuje výuce hry na akordeon na pobočkách v Dolní Bělé a Manětíně. Ve své dlouholeté praxi pravidelně s žáky získávala umístění v krajských a ústředních kolech soutěží ZUŠ. Účastnila se také soutěží v německém Klingenthalu a Plzeňský akordeon. O kvalitě její pedagogické činnosti svědčí také velký počet žáků přijatých ke studiu na konzervatoři. Neustále se zajímá o novinky v oboru a dokáže motivovat žáky ke hře na akordeon. Má přátelský přístup k ostatním kolegům, podporuje začínající učitele a je v kolektivu oblíbená.

PaedDr. Richard Smola, Základní škola T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129, okres Klatovy, příspěvková organizace
Richard Smola řadu let působí jako ředitel Základní školy T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129, okres Klatovy, příspěvkové organizace. Ve vedení školy vytvářel vždy pozitivní klima, které se projevovalo v dobrých mezilidských vztazích a podpoře vzdělávání všech žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V pozici ředitele školy byl vždy aktivní a také úspěšný v získávání finančních prostředků z různých zdrojů.

Mgr. Nina Strejčková, Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
Nina Strejčková patří k velmi zkušeným pedagogům. Mezi její největší klady patří kreativní přístup k výuce, vysoká odbornost a objektivní hodnocení. Vedle těchto vlastností je nutné vyzdvihnout smysl pro humor, empatii a pracovitost. Studenti ji hodnotí jako veselou, přímočarou a vždy ochotnou pomoci. Za každých okolností si dokáže poradit a zjednat pořádek.

Mgr. Markéta Střelbová, Základní škola Manětín, příspěvková organizace
Ve školství pracuje Markéta Střelbová již 20 let, v Základní škole Manětín působí jako učitelka anglického jazyka sedmým rokem. Při vyučování využívá moderní inovativní metody, kterými velmi podněcuje a motivuje žáky a vzbuzuje v nich zájem o studium angličtiny i mimo vyučování. Pod vedením paní učitelky se žáci v hojném počtu zúčastňují různých konverzačních soutěží, ve kterých jsou velice úspěšní. Bez ohledu na svůj volný čas pořádá paní učitelka Střelbová pro žáky výměnné pobyty, výlety a jiné mimoškolní aktivity. Markéta Střelbová je velmi empatická a ochotná každému pomoci.

Mgr. Iva Svatoňová, Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni
Iva Svatoňová vystudovala učitelství českého jazyka, anglického jazyka a výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Více než 15 let se zajímá o češtinu pro cizince, kterou vyučovala na jazykových školách a od roku 2018 ji vyučuje na Ústavu jazykové přípravy ZČU v Plzni. Zapojila se do výuky českého jazyka pro uchazeče o studium z Ukrajiny a humanitárních kurzů pro ukrajinské uprchlíky. V roce 2016 založila vzdělávací blog Obrázky ve výuce jazyků, ve kterém se zabývá problematikou didaktických ilustrací. Loni vydala stejnojmennou příručku pro učitele o tom, jak efektivně, zábavně a legálně využívat obrázky ve výuce jazyků.

Mgr. et Mgr. Božena Světlíková, 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace
Dlouholeté ředitelce 22. základní školy Plzeň se dařilo rozvíjet školu zejména v oblasti materiální, podpory mezilidských vztahů a vytváření vstřícné pracovní atmosféry. V rámci spolupráce s Plzeňským krajem patří paní ředitelce poděkování za zapojení a dlouhodobou spolupráci v projektu Vzdělávání 4.0 v PK, v jehož rámci žáci rozvíjeli kompetence v polytechnice, matematice a IT a pravidelně se zúčastňovali robotických soutěží, kde dvakrát skončili na 3. místě v soutěži kreativity.

Mgr. Silvie Šatrová, Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13
Ve škole pracuje Silvie Šatrová od roku 2000. Nejprve vyučovala Německý jazyk a Dějepis a v roce 2018 si rozšířila aprobaci o Anglický jazyk. K jejím silným stránkám patří didaktické, oborově předmětové, diagnostické, komunikativní a organizační dovednosti. Při výuce využívá mnoho on-line nástrojů, což jí umožnilo bezproblémový přechod na distanční výuku. Žáci hodnotí její výuku jako přiměřeně náročnou s velmi dobrými výsledky a její role třídní učitelky je dlouhodobě pozitivně vnímána žáky i rodiči. V uplynulých deseti letech tvořila školní kroniku, od června 2021 je předsedkyní školské rady. V loňském školním roce zahájila studium výchovného poradenství na Pedagogické fakultě ZČU.

Ing. Věra Šedivá, Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426
Věra Šedivá nastoupila jako učitelka odborných předmětů v roce 1991, v letech 1996 až 2022 byla zástupkyní ředitele školy. Jako koordinátorka Školního vzdělávacího programu se velkou měrou podílela na tvorbě ŠVP obou studijních oborů – gymnázia i obchodní akademie. Řídila práci pracovní skupiny pro vnitřní hodnocení školy. Studenti 3. roč. OA se pod jejím vedením pravidelně účastnili republikového finále soutěže studentských firem. V současnosti Věra Šedivá jako pracující důchodkyně učí na částečný úvazek odborné předměty.

Ing. Ivana Šindelářová, Střední škola a Základní škola, Oselce
Ivana Šindelářová během svého profesionálního života dokázala zcela změnit svou odbornost. Na SOU zemědělské v Blovicích nastoupila v roce 1989 jako mistrová odborného výcviku ke svým milovaným zvířatům. Po delší mateřské dovolené se vrátila do školy, která změnila své odborné zaměření, a tak jej musela změnit i ona. Okouzlily ji počítače, začala se jim věnovat a dále vzdělávat nejen v této oblasti, ale i v cukrářské a kuchařské technologii, kterou od roku 2000 vyučuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Přestože se jedná o velmi náročnou práci, byla po celou kariéru velmi oblíbenou, i když náročnou učitelkou. Jako kolegyně nikdy neodmítla poradit a pomoci a je příkladem člověka, který na sobě celý život pracuje, sleduje nové trendy a snaží se neustále vzdělávat a zlepšovat.

Ing. Iva Šmrhová, Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25
Školu pod vedením Ivy Šmrhové navštěvují děti a žáci z celého Plzeňského a Karlovarského i z části Středočeského kraje. Škola každoročně pořádá turisticko-běžecké lyžařské kurzy, kurzy plavání a zohledňuje potřeby svých žáků v nabídce volnočasových a mimoškolních aktivit. Na škole funguje keramický a výtvarný kroužek a také Klub přátel divadla. V rámci výuky děti tvoří keramiku ve speciálním předmětu "Hmatová stimulace". Žáci se mohou ve volném čase věnovat i speciálním sportovním disciplínám: jediné kolektivní hře pro zrakově postižené – goalballu, a také show-downu, což je obdoba stolního tenisu opět s ozvučeným míčkem a klapkami na očích. Paní ředitelka Šmrhová příkladně školu zapojuje do různých projektů, ať už jako realizátor anebo partner.

Mgr. Marcela Šustrová, Gymnázium, Blovice, Družstevní 650
Paní ředitelka Šustrová vykonává svojí funkci mimořádně svědomitě a nad rámec svých povinností plní úkoly přispívající k dobrému jménu gymnázia. Významně se zasloužila o rozvoj školy, dbá na zabezpečení kvalitního vzdělávání žáků, které je zaměřeno na individuální a přátelský vztah mezi pedagogy a žáky. Příkladným způsobem byli a jsou podporováni žáci se speciálně vzdělávacími potřebami i žáci mimořádně nadaní. Za svou vynikající práci si paní ředitelka v roce 2023 převzala pro Gymnázium Blovice nejvyšší ocenění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající pedagogickou činnost a příkladnou péči o kvalitu výchovně vzdělávacího procesu.

Mgr. Milena Urbanová, Základní škola a mateřská škola Mladotice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Milena Urbanová zasvětila celý svůj profesní život vzdělávání dětí na 1. stupni základní školy. Působila nejprve jako učitelka, poté jako ředitelka a v současné době, po odchodu do důchodu, působí opět jako učitelka na základní škole v Mladoticích. Pod jejím vedením ve škole došlo k velmi pozitivním změnám – podařilo se vytvořit bezpečné prostředí zdravého učení a otevřeného partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy. Příkladná je všestranná podpora ze strany zřizovatele a spolupráce s místními organizacemi a spolky a s okolními školami a školskými zařízeními.

Bc. Marcela Vokáčová, Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Marcela Vokáčová nastoupila v roce 1988 do tehdejšího Středního odborného učiliště Horní Bříza jako mistrová odborného výcviku, od roku 2005 pracovala jako učitelka odborných předmětů. Během své dlouholeté pedagogické praxe se podílela i na tvorbě vzdělávacích programů na celorepublikové úrovni. Významně se zasloužila o propagaci školy, ať už při organizování řady keramických výstav žáků, či tradičních keramických trhů v Horní Bříze. Od roku 2013 se zapojila jako lektorka do rekvalifikačních kurzů v oborech Keramik a Kamnář. V současné době Marcela Vokáčová stále vyučuje odborné keramické předměty, připravuje žáky k maturitní a závěrečné zkoušce a věnuje jim i svůj volný čas při různých vzdělávacích akcích. Vždy patřila mezi oblíbené učitele a i kolegové oceňují její přátelskou povahu, ochotu pomoci a neutuchající elán v náročné pedagogické práci.

Mgr. Stanislav Vrba, Základní škola a Mateřská škola Kolinec, p.o.
Dlouholetý pedagog Stanislav Vrba zastával celkem 32 let funkci ředitele Základní školy a Mateřské školy Kolinec. Na ocenění ho jmenoval starosta městyse Kolinec. Po absolvování Pedagogické fakulty v Plzni působil Stanislav Vrba jako učitel na základní škole v Nalžovských Horách. V roce 1987 přešel na základní školu v Kolinci, jejímž je bývalým žákem. Od roku 1990 do roku 2022 zastával funkci ředitele této základní školy.

Mgr. Vlasta Willová, 44. mateřská škola Plzeň, Tomanova 3, 5, p.o.
Pod vedením paní ředitelky Willové je od roku 2019 mateřská škola zapojena do spolupráce s partnerským městem Regensburg. V rámci vzájemné spolupráce škola zajišťuje odborné stáže pro studentky. V současné době škola spolupracuje s regensburskou MŠ Sophie Scholl Str. Tyto výměny jsou financovány organizací TANDEM. Zároveň škola systematicky naplňuje vizi v oblasti zdravého životního stylu, rozvojem pohybových dovedností vede děti k výborným výsledkům a úspěšně integruje děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Miroslav Zítek, Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Pan Miroslav Zítek pracoval ve škole od roku 1994 a od roku 1996 vykonával funkci vedoucího odborného výcviku. Je to nejen profesionál ve svém oboru, ale především vstřícný a spravedlivý člověk. Má velkou zásluhu na zvýšení zájmu o studium technických oborů ve škole. Úzce spolupracoval se smluvními partnery a podílel se na projektech školy. Organizačně pomáhal zajišťovat vedení technických kroužků a soutěže v technických dovednostech. Každoročně byl ředitelem soutěže ve svařování. Svým přístupem se snažil, aby se žáci po ukončení studia dokázali uplatnit na trhu práce svými odbornými dovednostmi, ale zároveň vštěpoval žákům i zásady slušného chování. Ocenění je poděkováním za dlouholetou a kvalitní práci Miroslava Zítka pro samotnou školu i pro celé školství. Pan Zítek odešel ze školy ve svých 70 letech.

V rámci slavnostního dne přijely prezentovat své produkty střední školy, které vyučují gastronomické obory:
• Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56
• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122
• Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313
• Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141
• Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
• Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3
• Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá
• Střední škola, Bor, Plzeňská 231
• Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III


Galerie