Ovzduší

Způsob podání oznámení o poplatku za znečišťování ovzduší.

Oznámení o poplatku.

Rozptylová studie Plzeňského kraje

Rozptylová stuie Plzeňského kraje vytváří ucelený podklad pro dlouhodobý systém hodnocení kvality ovzduší na území kraje, který bude využíván pro řídící a koncepční činnosti a který bude informovat o stávající i výhledové situaci v oblasti kvality ovzduší...

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad CZ03

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen "zákon o ovzduší"), vydalo v měsíci květnu 2016 v souladu s požadavky přílohy č.5 zákona o ovzduší "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad CZ 03" (PZKO)...

Zpřístupnění informací podle zákona o ochraně ovzduší

Podle § 30 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zpřístupňují orgány ochrany ovzduší m.j. informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení prvozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí...