Ovzduší

Časový plán Plzeňského kraje k provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad

Podle § 9 zákona č.201/2012 sb., o ochraně ovzduší, v případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit stanovený v příloze tohoto zákona, zpracuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušným krajským úřadem a krajem Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO).

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad CZ03

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen "zákon o ovzduší"), vydalo v měsíci lednu 2021 v souladu s požadavky přílohy č.5 zákona o ovzduší "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad CZ 03" (PZKO)...

Zpřístupnění informací podle zákona o ochraně ovzduší

Podle § 30 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zpřístupňují orgány ochrany ovzduší m.j. informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení prvozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí...

Rozptylová studie Plzeňského kraje

Rozptylová stuie Plzeňského kraje vytváří ucelený podklad pro dlouhodobý systém hodnocení kvality ovzduší na území kraje, který bude využíván pro řídící a koncepční činnosti a který bude informovat o stávající i výhledové situaci v oblasti kvality ovzduší...