Osvojení

obrazek
09. dubna 2021 10:31, Mgr.et Mgr. Dagmar Plačková

Osvojení
Osvojení dítěte (adopce) znamená přijetí cizího dítěte za vlastní. O osvojení rozhoduje soud, a to na základě návrhu osoby, která chce dítě osvojit.

Osvojením vzniká nový právní i rodinný vztah, neboť mezi osvojeným dítětem a osvojitelem vzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi. Veškerá vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou osvojením zanikají. Do knihy narození – matriky se na základě pravomocného rozhodnutí soudu o osvojení zapíše osvojitel.

Osvojitelem se může stát pouze zletilá a svéprávná fyzická osoba, která zaručuje svým způsobem života, osobními vlastnostmi, důvody a pohnutkami k osvojení, že bude pro osvojované dítě dobrým rodičem. Podle občanského zákoníku by měl být mezi osvojitelem a osvojencem přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší než šestnáct let. Horní hranici věkového rozdílu zákon nestanovuje.

Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a sourozenci.

Souhlas s osvojením
K osvojení dítěte je třeba souhlasu rodičů osvojovaného dítěte nebo opatrovníka či poručníka.

Souhlas rodičů, kteří jsou zákonnými zástupci dítěte, může být dán buď ve vztahu ke konkrétním žadatelům o osvojení (adresný souhlas), nebo bez vztahu k určitým osvojitelům.

Souhlas s osvojením může být dán matkou osvojovaného dítěte nejdříve šest týdnů po narození dítěte. Otec osvojovaného dítěte může dát souhlas s osvojením nejdříve po narození dítěte. Rodiče mohou odvolat svůj souhlas s osvojením ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byl souhlas dán. Po uplynutí této lhůty může být souhlas odvolán pouze za podmínky, že osvojované dítě ještě nebylo předáno do péče osvojiteli před osvojení. Z péče před osvojením se dítě předává zpět do péče rodičů jen na základě rozhodnutí soudu, pokud je v souladu se zájmy dítěte, aby bylo se svými rodiči.

Souhlas s osvojením (případně odvolání tohoto souhlasu) mohou udělit biologičtí rodiče ústně do protokolu jedině před soudem.

Souhlas s osvojením pozbude ze zákona účinnosti vždy, nedojde-li k osvojení do šesti let ode dne, kdy byl souhlas dán. Rodič dítěte, který ještě nedosáhl šestnácti let, nemůže dát souhlas k osvojení.

Souhlasu rodiče osvojovaného dítěte není k osvojení třeba, pokud rodič:
• byl zbaven rodičovské odpovědnosti a zároveň práva dát souhlas k osvojení
• není schopen projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého jednání nebo je ovládnout
• zdržuje se na neznámém místě a toto místo se nepodaří soudu v součinnosti s dalšími orgány veřejné moci zjistit ani při vynaložení potřebné pečlivosti

Jsou-li uvedené skutečnosti dány u obou rodičů, vyžaduje se souhlas poručníka případně opatrovníka, což platí i v případě, že oba rodiče zemřeli nebo rodičovství k osvojovanému dítěti nebylo určeno.

Dále není podle občanského zákoníku k osvojení třeba souhlasu rodiče, který zjevně nemá o dítě zájem a tím trvale porušuje své povinnosti rodiče. Ze zákona je stanovena domněnka, že nezájem rodiče o dítě je zjevný, trvá-li alespoň 3 měsíce od posledního projeveného opravdového zájmu. Pokud ze strany rodiče nedochází k hrubému porušování jeho povinností, i přesto musí příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí poučit rodiče o možných důsledcích svého chování. V případě rozhodování o nezájmu rodiče musí od tohoto poučení uplynout nejméně 3 měsíce.

Ustanovení o nezájmu se vztahují i na nezletilého rodiče. O zjištění, že rodič nemá o dítě zájem, rozhoduje soud v samostatném řízení, jehož je rodič účastníkem. Soud rozhodne rozsudkem o tom, že není třeba souhlasu rodičů s osvojením a jmenuje k tomuto účelu opatrovníka.

Po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy byl dán souhlas s osvojením, se pozastavuje výkon práv a povinností vyplývající z rodičovské odpovědnosti a poručníkem dítěte se stává obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Péče budoucích osvojitelů a péče před osvojením
Převzetí do péče budoucích osvojitelů ve smyslu § 823 občanského zákoníku je možné se souhlasem budoucích osvojitelů ihned poté, kdy dali oba rodiče souhlas k osvojení. Dítě lze předat se souhlasem rodičů do péče i dříve, pokud to umožňuje jeho zdravotní stav. Rodiče osvojovaného dítěte jsou povinni o předání informovat orgán sociálně -právní ochrany dětí. Budoucí osvojitelé mají v tomto období povinnost o dítě řádně pečovat a chránit je. O převzetí dítěte do péče rozhoduje soud.

Po uplynutí třech měsíců ode dne, kdy byl dán souhlas s osvojením, může být osvojované dítě dáno na návrh osvojitele do jeho péče před osvojením podle § 826 občanského zákoníku. Soud je povinen zjistit osobnost a zdravotní stav osvojitele, jeho sociální prostředí, bydlení a domácnost, schopnost osvojitele pečovat o dítě a jeho pohnutky k osvojení. Soud rovněž zjišťuje zdravotní stav osvojence, jeho statusová práva a sociální prostředí, ze kterého dítě pochází.

Péče před osvojením trvá minimálně 6 měsíců. Dítě je v péči budoucích osvojitelů na jejich náklad. Po tuto dobu již biologický rodič nemá k dítěti vyživovací povinnost.

Osvojení
Soud má v rámci řízení o osvojení povinnost znovu vyslechnout biologické rodiče, i když již nejsou účastníky řízení, a to z důvodu, zda se na jejich souhlasu s osvojením nic nezměnilo, případně zda k němu nebyli nějakým způsobem donuceni.

O osvojení nelze rozhodnout, pokud někdo z blízkých příbuzných dítěte podá návrh na svěření nezletilého do své péče. Při rozhodování o osvojení se čeká na výsledek tohoto soudního řízení.

Osvojení se stává po třech letech od rozhodnutí soudu nezrušitelné. Pokud je to v zájmu dítěte, může soud na návrh osvojitele rozhodnout o nezrušitelnosti osvojení i před uplynutím této lhůty.

Osvojením dítě získává příjmení osvojitele. V rozsudku, jímž soud vyslovuje osvojení, uvede soud i příjmení, které osvojenec bude mít. Osvojitel je povinen informovat osvojence o skutečnosti osvojení, a to nejpozději do zahájení školní docházky.

Dohled nad úspěšností osvojení
Soud může i bez návrhu nařídit nad osvojencem a osvojitelem po dobu, kterou sám určí, dohled. Ten bude vykonávat sociální pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu. Dohled má být uskutečňován zejména tam, kde je třeba poskytnout osvojitelům radu nebo pomoc s péčí o osvojence.

Další informace na stránkách:

https://www.mpsv.cz

https://www.adopce.com


Zpracovala: Mgr. Iva Salfická