Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci do Zásobníku byl ukončen

obrazek
26. ledna 2022 10:20, aktualizováno 04. října 2023 11:24, Ing. Lucie Hájková

Příjem žádostí do dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/3" byl ukončen dne 7. 3. 2022. Alokace 5 mil. Kč byla vyčerpána.

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1586/22 ze dne 24. 1. 2022 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/3" v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech". Plzeňský kraj vyhlašuje tuto výzvu, aby dočerpal alokaci pro 3. vlnu kotlíkových dotací.

Žádosti budou přijímány od 7. 3. 2022 od 8:00 hod do 31. 5. 2022 nebo do vyčerpání alokace ve výši 5 000 000 Kč v aplikaci eDotace https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost do dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/3".

Postup podání žádosti je specifikovaný ve Výzvě. Pravidla pro žadatele a příjemce z dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/3" tvoří přílohu č. 1.

Vlastníci rodinných domů si budou moci podat žádost o kotlíkovou dotaci do dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/3“ a získat finanční podporu v maximální výši 127 500 Kč.

Podpora se bude poskytovat fyzickým osobám na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5, a to za:
• plynový kondenzační kotel,
• tepelné čerpadlo,
• kotel pouze na biomasu.

Žádosti budou přijímány výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, kde žadatel získá pořadové číslo. Následně je nezbytné doručit povinné přílohy (formulář žádosti o poskytnutí dotace, fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním jmenovitém příkonu 10-300 kW, doklad o konkrétním typu budoucího realizovaného zdroje s označením SVT kódu, kopie úplné smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu) v zalepené obálce do 10 pracovních dní od elektronického podání žádosti poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Důležité upozornění pro žadatele:
Upozorňujeme, že žádosti o poskytnutí podpory, jejichž předmětem je náhrada kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000, nesplňují podmínky třetí vlny kotlíkových dotací. Již průběhu administrace druhé vlny kotlíkových dotací byla řešena problematika kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000. U těchto kotlů byly uváděny na štítku výrobku chybné údaje týkající se třídy kotle. Výrobcem Atmos bylo potvrzeno, že kotle C18S, C20S a C30S vyrobené od března 2000 mohou mít na štítku uvedenou nižší třídu kotle než třídu 3, kterou ve skutečnosti splňují. Kotle třídy 3 a výše nejsou přijatelné pro náhradu ve třetí vlně kotlíkových dotací (117. výzva MŽP).

Videprůvodce:
Jak založit uživatelský účet (zaregistrovat se)?
https://www.youtube.com/watch?v=vygpir4ryLY&feature=youtu.be

Jak podat žádost?
https://www.youtube.com/watch?v=t8kxQVXeIl8&feature=youtu.be

Kontaktní osoby:
Bc. Magda Kadlecová
e-mail: magda.kadlecova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 538
Zuzana Chalupná
e-mail: zuzana.chalupna@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 774
Jana Soukupová
e-mail: jana.soukupova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 768
Marcela Bártová
e-mail: marcela.bartova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 601

Důležité odkazy:
• Seznam registrovaných výrobků: https://svt2014-2020.sfzp.cz/
• Aplikace eDotace: https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost

Soubory ke stažení