Odstartoval projekt Napojení severního Rokycanska na dálnici D5

obrazek
03. listopadu 2023 15:15, Mgr. Patrik Pátek

V Plzeňském kraji oficiálně odstartovala další významná investiční akce. V pátek 3. listopadu byl slavnostním poklepáním na „základní kámen“ zahájen projekt „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ za necelých 400 milionů korun. Hotovo bude nejpozději v dubnu roku 2026.

Hlavním cílem projektu je lepší napojení k Transevropské dopravní síti (TEN-T). Ta je reprezentována dálnicí D5. Výstavba celé přeložky silnice II/232 tak umožní přímé napojení severního Rokycanska na silniční a dálniční systém Plzeňské aglomerace a právě síť TEN-T. „Dalším cílem je odvedení tranzitní dopravy z přilehlých obcí a tím zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a kvality životního prostředí v dotčených obcích,“ pronesl náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Projekt napojení severního Rokycanska na dálnici D5 je další významnou investiční akcí Plzeňského kraje. Projekční cena stavebních nákladů byla ve výši 593 868 000,00 Kč vč. DPH. Výstavba komunikace bude spolufinancována z Evropských fondů, konkrétně z výzvy č. 22 programu IROP – Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti – SC 3.1 (PR) Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility.


Smlouva o realizaci stavebních prací byla uzavřena v polovině září. Vybraným zhotovitelem se stala společnost ROADFIN STAVBY s.r.o., které bylo staveniště předáno dne 5. 10. 2023. „Tímto dnem byla stavba také zahájena a realizována bude po dobu 31 měsíců. Nejpozději tedy v dubnu 2026 bude hotovo,“ upřesnil Pavel Čížek s tím, že konečná vysoutěžená cena se i se všemi službami bude pohybovat kolem 360 milionů korun. „V tomto novém plánovacím období IROP jde o největší dopravní stavbu v Plzeňském kraji, kterou bude Správa a údržba silnic realizovat. O dotaci jsme žádali ve chvíli, kdy byla cena podle projektu stanovena na 490 milionů bez DPH. Podařilo se nám tedy získat výrazně vyšší podporu. Zbývající peníze proto budeme moci použít v tomto dotačním cyklu na jiné stavby v rámci Plzeňského kraje,“ sdělil generální ředitel Správy a údržby silnici PK Miroslav Doležal, kterého doplnila ředitelka Územního odboru IROP pro Plzeňský kraj Magda Sýkorová: „Dotace na projekt činí 85 % způsobilých výdajů a v případě, že by se Správě a údržbě silnic podařilo ušetřit, může tuto dotaci použít na jiné své investiční akce.“

Projekt bude realizován přeložkou silnice druhé třídy II/232 v úseku od napojení mimoúrovňové křižovatky na silnici II/183. Trasa bude dál probíhat severojižním směrem převážně volným, nezastavěným územím na orné půdě, trvalých travních porostech a ostatních plochách. Trasa bude ukončena severně od obce Osek v blízkosti rozhraní katastru Osek u Rokycan a Březina u Rokycan. Nová trasa překládané silnice probíhá katastrálními územími obcí Rokycany, Litohlavy, Osek u Rokycan, Vitinka a Březina u Rokycan. Délka nové silnice je 5,378 km. „Součástí stavby bude mimo hlavní trasy také nové napojení stávajících komunikací úrovňovým křížením, most přes Voldušský potok, lávka a stezka pro pěší a cyklisty i přeložky inženýrských sítí,“ vyjmenoval další práce Pavel Čížek.

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Délka nové silnice: 5,378 km.
Projekční cena stavebních nákladů: 490 800 000,00 Kč bez DPH, tj. 593 868 000,00 Kč vč. DPH.
Konečná sjednaná cena: cca 360 milionů Kč.
Realizace stavebních prací:
13. 9. 2023 - uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem, společností ROADFIN STAVBY s.r.o.
5. 10. 2023 - předání staveniště zhotoviteli a zahájení stavby.
Termín dokončení: 31 měsíců od zahájení stavby, tj. nejpozději do 5. 4. 2026.

 


Galerie