Odpady

Studie překladišť komunálního odpadu v Plzeňském kraji

Podle zákona o odpadech nebude po roce 2024 možné ukládat na skládky neupravené komunální odpady. Plzeňský kraj proto nechal v roce 2017 zpracovat Studii překladišť směsného komunálního odpadu a ostatního energeticky využitelného komunálního odpadu v Plzeňském kraji...

Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016 - 2026

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na jednání dne 15.2.2016 nový Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje pro období 2016 až 2026...

Studie proveditelnosti integrovaného systému nakládání se směsnými komunálními odpady v Plzeňském kraji - aktualizace a rozpracování varianty energetického využití odpadů dle Plánu odpadového hospodářství Plzeňskho kraje

Plzeňský kraj má od roku 2005 schválený Plán odpadového hospodářství a Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v kraji...

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady

Krajský úřad zpracovává a vede evidenci souhlasů a dalších rozhodnutí vydaných podle zákona č.185/2001 sb., o odpadech. Údaje spravuje Informační systém odpadového hospodářství (ISOH)...

Úroveň plnění Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje

Podle § 43 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, kraj každoročně zasílá Ministerstvu životního prostředí vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství kraje a to do 15. listopadu následujíciho roku...