Od poloviny května lze podat žádost o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti

obrazek
09. května 2022 14:16, aktualizováno 15:33, Bc. Eva Mertlová

Od poloviny května do konce srpna letošního roku budou moci nízkopříjmové domácnosti žádat o dotaci na pořízení ekologického vytápění tzv. kotlíkovou dotaci. Tu je možné využít na výměnu starého kotle, který nesplňuje limitní třídu, za tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo kotel na biomasu. Alokovaná částka do dotačního titulu pro Plzeňský kraj je 500 mil. Kč.

Starý kotel nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 si žadatel může vyměnit za tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo kotel na biomasu. Maximální výše dotace je stanovena na tepelné čerpadlo 180.000 Kč, kotel na biomasu 130.000 Kč, plynový kondenzační kotel 100.000 Kč. Podpora bude poskytována na výměny realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace. V případě plynových kondenzačních kotlů je úhrada způsobilých výdajů garantována pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, příp. byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.

"Dotaci na výměnu kotle považuji obecně za výhodnou s ohledem na to, že lze získat téměř plné pokrytí pořizovací ceny kotle a zároveň vyhovět legislativě. Když si uvědomíme, že v září letošního roku končí možnost využívat tzv. staré kotle, je využití této podpory logické," říká náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Bernard a dodává: "Výměnou kotle ve svém městě či obci pomůžeme tak životnímu prostředí a zároveň vyhovíme nové legislativě."


Kdo může požádat o dotaci

Základním kritériem pro určení, kdo může využít dotaci pro domácnosti s nižším příjmem, je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170.900 Kč, to je 14.242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně. Sledovány budou běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek. Dítě do 26 let (studující) je počítáno s nulovým příjmem.

Výjimku tvoří domácnosti složené pouze z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, kteří nebudou muset dokládat příjmy, protože jsou automaticky způsobilí pro dotaci. Základní podmínkou získání dotace je, že žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu.


Kde podat žádost o dotaci

Žádosti jsou přijímány od 16. 5. – 31. 8. 2022 výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace. Následně je nezbytné doručit povinné přílohy specifikované v Pravidlech pro žadatele a příjemce v zalepené obálce do 10 pracovních dní od elektronického podání žádosti poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Více informací naleznete na stránkách Plzeňského kraje ZDE.

Požádat lze i v případě, že výměnu kotle občané plánují, protože realizovat ji lze až 2 roky od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na základě žádosti.
O kotlíkové dotaci pro nízkopříjmové domácnosti

Krajská rada schválila vyhlášení výzvy v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“ k podávání žádostí o poskytnutí dotace do dotačních titulů "Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany" a „ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ v dubnu letošního roku.

Na konci března byly uzavřeny tzv. předžádosti do tohoto titulu. „Předžádostí o dotaci jsme obdrželi celkem 1037. Ty budou automaticky převedeny do zmiňovaného dotačního programu jako žádosti a žadatelům stačí pouze doložit potřebné dokumenty v povinném termínu deseti dnů,“ upřesňuje náměstek hejtmana Josef Bernard.


Kotlíkové dotace od roku 2016

Od roku 2016 bylo celkem ve všech dotačních titulech uspokojeno 7.031 žádostí za 790 mil. Kč. Z toho bylo 51 % poskytnuto na tepelná čerpadla a 17 % na plynové kondenzační kotle. K výměně zbývá v Plzeňském kraji zhruba ještě 33.000 nevyhovujících kotlů.