Ocenění pedagogů za jejich dosavadní činnost

obrazek
26. března 2021 15:51, Mgr. René Zeithaml

U příležitosti Dne učitelů, který připadá na neděli 28. března, proběhlo také letos ocenění vybraných pedagogů Plzeňského kraje za jejich dosavadní práci. Symbolické předání ocenění, jako způsob poděkování za pedagogickou činnost ve zvláště náročné době, se uskutečnilo on-line formou.

Ocenění v letošním roce přijalo celkem 35 pedagogů vybraných z celého Plzeňského kraje. Symbolické poděkování za pedagogickou činnost, která je společensky často nedoceněná, vyjádřili také hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová a její náměstek Rudolf Salvetr, do jehož gesce oblast školství spadá.

Práce pedagoga je velmi časově náročné, ale krásné povolání. Málokdo vidí, jaké množství času věnují učitelé přípravám, vyhodnocení testů, jak náročné je přenést celou výuku do prostředí virtuálních učeben a zároveň udržet kontakt se svými žáky i na dálku. Chtěla bych alespoň touto cestou vyjádřit všem pedagogům velký dík. Zaslouží si náš respekt za to, že v mladé generaci rozvíjí zájem o vzdělání, neboť je to právě ona, která je budoucností nás všech,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová.


Ocenění pedagogové

Mgr. Jana Bicanová, učitelka, Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace
Paní učitelka Bicanová odvádí velice kvalitní pedagogickou práci nejen v průběhu výuky, ale věnuje se žákům také v mnohých mimoškolních aktivitách. Kroužek filmové a divadelní tvorby získal pod jejím vedením několik celostátních ocenění. Jana Bicanová se také velkou měrou podílí na fungování společenského života v Nýřanech, např. na organizaci velikonočních a vánočních trhů, lampionového průvodu a řady dalších akcí.

Ing. Jaroslav Černý, ředitel, Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň
Pan ředitel Černý spravuje jeden z nejrozsáhlejších školských areálů v Plzni. Ve funkci je už více než 40 let! Aktivně přistoupil k přestěhování Sportovního gymnázia včetně přípravy potřebných budov. V poslední době úspěšně realizoval výstavbu sportovní haly a přilehlých sportovišť pro gymnázium umístěné v areálu škol ve Vejprnické ulici. Díky aktivitě pana ředitele škola spolupracuje s řadou firem a institucí na regionální, krajské i celostátní úrovni a je centrem celoživotního vzdělávání. V budově školy je krásný nově zrekonstruovaný sál, který bude v současné době sloužit jako Krajské protikovidové očkovací centrum.

Mgr. Karel Denk, ředitel, Základní školy Klatovy
Pan ředitel Karel Denk se věnuje pedagogické činnosti už od roku 1984. Na Základní škole v Plánické ulici v Klatovech působí od roku 1990, nejprve jako učitel a zástupce ředitele, od roku 2007 jako ředitel. Trvale usiluje o zvyšování pedagogické kvalifikace a o dobré kolektivní vedení a řízení školy. Snaží se o neustálé zkvalitňování jazykové vybavenosti žáků i pedagogů – už na 1. stupni se vyučují dva cizí jazyky. Preferuje využívání výpočetní techniky a podařilo se mu navázat spolupráci se zahraniční školou. Za mimořádné situace související s pandemií a vyhlášením nouzového stavu dokázal ředitel Karel Denk organizačně vše zabezpečit tak, aby škola mohla fungovat jako tzv. určená, a mohla tak vzdělávat děti rodičů vytížených profesí.

Ing. Jiří Dio, bývalý ředitel, Střední průmyslová škola, Klatovy
Pan Jiří Dio vedl klatovskou průmyslovku 17 let a dlouhodobě věnoval trvalou pozornost personálním a materiálním podmínkám školy. Mimořádné úsilí věnoval zlepšování podmínek výuky CNC ve školních dílnách a podporoval realizaci projektů pro dovybavení a modernizaci školy. Jeho zásluhou má škola vypracovaný systém preventivních opatření k protidrogové problematice, záškoláctví a šikaně. Bývalý ředitel vedl své pedagogy k propagaci technických oborů a podporoval zapojení žáků do odborných a sportovních soutěží na regionální i celostátní úrovni.

PaedDr. Antonín Herrmann, ředitel, Masarykova základní škola Plzeň
Ve funkci ředitele odvedl Antonín Herrmann obrovský kus práce. Je spolupracovníkem Národního pedagogického institutu České republiky v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, především s odlišným mateřským jazykem, pro jejichž výuku vytváří ve škole velmi kvalitní podmínky. Jeho otevřenost se odráží v pozitivních mezilidských vztazích a tím i v prostředí pro vzájemnou spolupráci uvnitř pedagogického sboru. Pro svou profesionalitu, rovný přístup k žákům a lidskost má pan ředitel přirozený respekt.

Hana Holubová, bývalá ředitelka, Mateřská škola Kout na Šumavě, okres Domažlice
Pod vedením paní ředitelky Holubové se škole dlouhodobě daří poskytovat kvalitní předškolní vzdělávání. Efektivně rozvíjí neformální spolupráci s místní základní školou, okolními mateřskými školami a se školskými poradenskými zařízeními. Ve spolupráci se zřizovatelem se jí podařilo pro školu zajistit výborné materiální podmínky. Škola dětem a jejich rodičům poskytuje smysluplnou, zajímavou a užitečnou nabídku vzdělávání.

Jolana Chaloupková, učitelka, Masarykovo gymnázium, Plzeň
Jolana Chaloupková vystudovala hru na klavír na plzeňské konzervatoři. Pak působila na základních uměleckých školách, na Pedagogické fakultě i na Konzervatoři. Od roku 1993 je členkou učitelského sboru Masarykova gymnázia v Plzni a současně vyučuje na ZUŠ Terezie Brzkové ve Skvrňanech. Svoje studenty doprovází při různých veřejných vystoupeních a dokáže tím propojit a prezentovat společnou práci a její výsledky. Svojí profesionální hrou na varhany v obřadní síni plzeňské radnice podtrhuje slavnostní atmosféru při přebírání maturitních vysvědčení absolventů školy.

Ing. Roman Chudáček, učitel odborných předmětů, Střední škola, Kralovice
Charakteristika Romana Chudáčka by se dala shrnout do věty: „Vše, co se u něho naučím, v reálném životě využiju!“ Jeho cesta k učitelské profesi nebyla přímočará, vyučil se právě v Kralovicích opravářem zemědělských strojů, dodělal si na dopravní průmyslovce maturitu a zapojil se do reálné práce v zemědělském družstvu. Při zaměstnání se rozhodl pro vysokoškolské studium a v jeho průběhu, v roce 2011, obdržel nabídku vrátit se jako pedagog na školu, kde se vyučil.
Roman Chudáček je erudovaný odborník a fajn kolega, který díky své praxi v zemědělství také velmi dobře chápe potřeby svých žáků. Dokáže je motivovat k tomu, aby učivo úspěšně zvládali, a také proto mají jeho žáci dlouhodobě téměř stoprocentní úspěšnost při závěrečných zkouškách.

Monika Kalašová, ředitelka, 78. mateřská škola Plzeň
Paní Monika Kalašová působila jako vedoucí učitelka ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov. Už tady sbírala řídící zkušenosti a zapojovala se do různých projektů, např. do mezinárodního projektu "Good Start To School", který se zaměřoval na hodnocení pokroků dítěte v mateřské škole a na rozvoj komunikace mezi MŠ a rodinou. Od roku 2018 zastává pozici ředitelky 78. MŠ. Za zásadní považuje myšlenku spokojené a klidné školy a podporu pozitivního klima. Aktivně sleduje nové trendy a technologie, zapojení do různých projektů a získání finančních prostředků z dotačních titulů.
Pod vedením paní ředitelky Kalašové kolektiv MŠ ochotně zajišťuje provoz pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému a zdravotnictví, a to nejen nyní, ale již v první vlně pandemie. Před Vánoci zorganizovali pomoc všem zdravotníkům fakultní nemocnice, připravili pro ně dárková balení vánočního cukroví a krásná přáníčka od dětí.

Mgr. Jaroslava Karásková, učitelka, Střední průmyslová škola, Tachov, Světce
Paní Jaroslava Karásková pracuje ve školství od roku 1979. Na Střední průmyslové škole Tachov působí od roku 2005/2006 a učí převážně společensko-vědní předměty. Svůj obor dokonale ovládá, a tak má u žáků přirozený respekt. Ve svých požadavcích je náročná a důsledná, ale zároveň laskavá a velmi vstřícná. Paní Jaroslava Karásková je příkladem středoškolského pedagoga, který se své profesi věnuje s plným nasazením a neustále si doplňuje nové poznatky.

Mgr. Růžena Kohoutová, ředitelka, Základní škola Blovice, okres Plzeň-jih
Paní Růženě Kohoutové se ve funkci ředitelky Základní školy Blovice podařilo posílit pozici školy jako vzdělávací a kulturní instituce města, v níž je žákům v bezpečném a demokratickém prostředí poskytnut všestranný osobnostní rozvoj. Ve vedení školy se paní ředitelce Kohoutové za podpory pedagogů i zřizovatele dařilo naplňovat koncepční záměry a soustavně zkvalitňovat podmínky pro vzdělávání. Pod jejím vedením se např. zvýšil počet žáků a tříd prvního stupně základní školy a zlepšily se materiální podmínky vzdělávání.

Mgr. Věra Krůsová, učitelka, Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám.
Věra Krůsová na gymnáziu vyučuje matematiku a fyziku. Je vedoucí předmětové komise fyziky a v rámci projektu "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji" vede od roku 2013 úspěšně fyzikální kroužky pro žáky tříd nižšího gymnázia. Zároveň je garantkou okresních kol Matematické olympiády a Pythagoriády pro Plzeň-město a zajišťuje hladký průběh všech kategorií těchto soutěží. Za všech okolností zůstává Věra Krůsová spolehlivá a vstřícná.

Mgr. Jitka Krýslová, učitelka, Sportovní gymnázium Plzeň
Paní Jitka Krýslová už 26 let učí na Sportovním gymnáziu Plzeň matematiku a fyziku. Je erudovanou učitelkou, ve své pedagogické praxi uplatňuje moderní metody výuky. Žáky dokáže zaujmout a probudit v nich zájem o účast v technicky zaměřených soutěžích, např. v Technické olympiádě Plzeňského kraje. Každoročně se s žáky zúčastní tematických exkurzí, které sama organizuje. Svůj lidský přístup a potřebnou empatii k žákům a jejich zákonným zástupcům prokazuje řadu let jako třídní učitelka.

PhDr. Ivana Křížová, ředitelka, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň
Paní Ivana Křížová řídí jednou z největších škol v Plzeňském kraji. Díky jejímu úsilí se ve škole zvyšuje zájem o studium zdravotnických oborů. Při svém pedagogickém působení klade na první místo zodpovědnost profese zdravotnického pracovníka. Při koronavirové pandemii se výrazně zasloužila o výpomoc žáků a studentů školy ve zdravotnických a sociálních zařízeních PK, s nimiž dlouhodobě velmi úzce spolupracuje. Je nejen výborným pedagogem, ale také člověkem, který nadmíru dbá na dobré mezilidské vztahy jak na pracovišti, tak v běžném životě.

Mgr. Miluše Kurzová, ředitelka, 31. základní škola Plzeň
V pozici ředitelky se paní Miluši Kurzové daří zapojovat školu do projektů s cílem zlepšit materiální podmínky vzdělávání a motivovat žáky např. ke sportovním aktivitám a k technickému vzdělávání. Škola vytváří podmínky také pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tělesnou výchovu a všestranný rozvoj podporuje vhodná nabídka volitelných a nepovinných předmětů i zájmových aktivit. Také paní ředitelka Kurzová společně se svými spolupracovníky dokázala flexibilně zajistit podmínky pro vzdělávání žáků v době pandemie a v režimu tzv. určené školy.

Bc. Lucie Listopadová, ředitelka, Křesťanská mateřská škola DUHA, Horažďovice
Paní Lucie Listopadová vystudovala Jihočeskou univerzitu. Do Křesťanské mateřské školy v Horažďovicích nastoupila jako asistentka v roce 2011. Pak se stala učitelkou a nyní zastává funkci ředitelky a zároveň učí ve třídě nejmenších dětí "Mravenečci". Ve svém oboru průběžně sleduje nové trendy a neustále se vzdělává. Za mimořádné situace související s pandemií a vyhlášením nouzového stavu dokázala paní ředitelka Listopadová organizačně vše zabezpečit tak, aby škola mohla fungovat jako tzv. určená a vzdělávat děti rodičů vytížených profesí.

Mgr. Jitka Luňáková, ředitelka, Mateřská škola Klatovy
Paní Jitka Luňáková musí na postu ředitelky prokázat vysoké manažerské schopnosti, protože subjekt, který vede, se skládá z devíti pracovišť. Pro všechna místa, kde poskytuje vzdělávání, má škola jasně nastavená organizační pravidla a kompetence vedoucích pracovníků. Tím je zajištěna konstruktivní komunikace a včasný a důsledný přenos informací nejen k zaměstnancům, ale i k rodičům. Za mimořádné situace související s pandemií a vyhlášením nouzového stavu ředitelka výborně spolupracovala na zabezpečení chodu školy jako tzv. určené. Mateřská škola v Klatovech je skutečně školou s příkladnou praxí, za což děkujeme další oceněné.

Mgr. Martina Macánová, ředitelka, Základní škola a mateřská škola Stod
Paní ředitelka úspěšně organizačně i technicky zabezpečila chod školy v období pandemie COVID-19 v souladu s Manuálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k Provozu škol a školských zařízení vzhledem ke COVID-19. Metodicky a organizačně výborně zajistila přechod výuky na distanční vzdělávání.
Škola pod jejím vedením nadstandardně a dlouhodobě (již od března 2020) plní funkci školy určené hejtmankou Plzeňského kraje pro péči o děti, o něž nemohou za krizové situace pečovat rodiče či jiní zákonní zástupci.

Irena Mainzerová, ředitelka, 21. mateřská škola Plzeň
Na pozici ředitelky mateřské školy má paní Irena Mainzerová výborné výsledky, které dlouhodobě prokazují její schopnosti systematického a odborného vedení. Silnou stránkou školy je velmi kvalitně zpracovaný vzdělávací program a jeho realizace v praxi všemi zaměstnanci, koncepční řízení školy a stabilizovaný pedagogický sbor. Škola dětem a jejich rodičům poskytuje smysluplné, zajímavé a užitečné vzdělávání, obohacené důkladně propracovanými projekty.

Dana Menclová, ředitelka, Mateřská škola Blovice
Paní ředitelce Daně Menclové se v Blovicích dlouhodobě daří realizovat kvalitní koncepci rozvoje školy. Objektivní hodnocení naplňování této koncepce pomáhá dosahovat výborných materiálních podmínek pro vzdělávání. Systematická pozornost a účinná pomoc je věnována dětem s neukončeným vývojem řeči, což je velice důležité pro vstup do základní školy.

Marta Neumannová, učitelka, Základní umělecká škola Chrást
Paní Marta Neumannová pracuje v ZUŠ Chrást od září 2005, vyučuje hru na zobcovou flétnu a na hoboj. Jejím hlavním působištěm je pobočka Volduchy, kterou má organizačně na starost. Pobočka ZUŠ se od svého založení v roce 2009 úspěšně rozvinula především díky úsilí paní učitelky Neumannové a výrazně spoluvytváří kulturní život obce – konají se zde pravidelné koncerty a další kulturní akce. Vedle své pedagogické práce nad rámec svých povinností je paní Marta Neumannová v aktivním kontaktu s uměleckou praxí – je členkou orchestru DJKT a příležitostně spolupracuje s různými soubory staré hudby.

Mgr. Milena Peteříková, bývalá ředitelka, Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň
Bývalá ředitelka školy se významnou měrou podílela na přípravě různých koncepčních materiálů celostátní úrovně v oblasti speciálního školství. Prioritou bylo zaměření na socializaci a komunikaci žáků. Pedagogové školy pod jejím vedením preferovali individuální přístup k žákům. Škola se zapojovala do projektů, které řeší problematiku speciálního vzdělávání. Speciálně-pedagogické centrum při škole příkladně spolupracovalo s dalšími subjekty v Plzni a jejím okolí a odvádělo vynikající práci v diagnostikování potřeb dětí a žáků s autismem a poruchami autistického spektra, s kombinovanými vadami a s tělesným postižením. Bývalá ředitelka Peteříková se také podílela na pedagogické činnosti při výchově budoucích učitelů.

Mgr. Věra Prantlová, ředitelka, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice
Paní Věra Prantlová prokázala velké úsilí při zajištění péče o nemocné covidem 19 v sociálních a zdravotnických zařízeních domažlického okresu. Velmi úzce spolupracuje s Domažlickou a Stodskou nemocnicí a také se zařízeními sociálních služeb, kde žáci školy od počátku koronavirové pandemie vypomáhají. Cílevědomou propagací školy se zasloužila o zvyšující se zájem o studium nejen zdravotnických, ale i ekonomických oborů ve škole. Paní ředitelka Prantlová je nejen výborným pedagogem, ale i manažerem, který úspěšně řídí všechny součásti školy a pečuje o veškeré obory vyučované ve škole, jakož i o příjemné školní prostředí.

Mgr. Jana Průchová, učitelka, Gymnázium, Blovice, Družstevní 650
Jana Průchová působila na Gymnáziu Blovice jako učitelka matematiky 33 let. Po celou dobu své pedagogické činnosti usilovala o co nejkvalitnější výchovné a vzdělávací působení na žáky. Svým vystupováním šla příkladem, byla vždy ochotná žákům pomoci a poradit. Pravidelně se s nimi zúčastňovala soutěží v matematice. Dlouhá léta působila jako garantka Matematické olympiády a ve spolupráci s DDM Blovice zajišťovala organizaci okresního kola této soutěže pro okres Plzeň – jih.
K silným stránkám Jany Průchové patřilo pozitivní naladění, klid a spolehlivost. Byla rovněž výbornou, vstřícnou a respektovanou kolegyní a výrazně tím přispívala k udržování příznivého klimatu školy. Paní Jana Průchová ukončila svoji aktivní činnost v gymnáziu v roce 2020.

Ing. Soňa Rabušicová, ředitelka, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy
Paní Soňa Rabušicová věnuje dlouhodobě velkou pozornost všem studijním oborům, které se ve škole vyučují – ekonomickým, zdravotnickým a rovněž jazykové škole. Velkou zásluhu má na zvýšení zájmu o zdravotnické obory. Velmi úzce spolupracuje se sociálními partnery, především Klatovskou nemocnicí, kde žáci školy pomáhají v době koronavirové pandemie. Paní ředitelka se také zabývá aktivním využitím volného času žáků, především sportovním činnostem ve škole, a péči o talentované žáky.

Václav Roubal, učitel, Základní umělecká škola, Tachov
Pan učitel Václav Roubal vykonává v ZUŠ Tachov už více než 46 let pedagogickou práci na pozici učitele hry na dřevěné dechové nástroje. Za svoji dlouholetou praxi vychoval mnoho žáků, kteří se hře na dechové nástroje nadále věnují v Dechovém orchestru mladých, a to jak na amatérské, tak na profesionální úrovni. Dlouhodobě a pravidelně se svými žáky reprezentuje školu, město i kraj v uměleckých soutěžích ZUŠ, kde obvykle dosahuje na přední umístění. Pro své umělecké a pedagogické schopnosti se stal Václav Roubal osobností ZUŠ Tachov a zároveň usedá jako odborník ve své profesi mezi členy porot regionálních soutěží.

Mgr. Alena Sedláčková, učitelka, Střední odborné učiliště, Domažlice, pracoviště Stod
Paní Alena Sedláčková se od svého nástupu plně podílela na organizaci maturitních a závěrečných zkoušek. Od roku 1991 byla zástupkyní ředitele školy, později vykonávala i funkci výchovné a kariérové poradkyně. Mnoho let propaguje školu prostřednictvím regionálního tisku, vedením webových a facebookových stránek, spoluprací s MěÚ ve Stodě a organizováním školních prezentačních akcí. Významně se podílela na zavádění informačních technologií a potřebných výukových programů a aplikací. Za třicet let ve vedení pedagogického sboru zapracovala do učitelské profese mnoho začínajících pedagogů. Paní Alena Sedláčková se také trvale sebevzdělává v IT, pedagogice, didaktice, psychologii, managementu a v oborech své aprobace.

Bc. Marcela Schýbalová, učitelka odborného výcviku oboru Prodavačské práce, Odborná škola výroby a služeb, Plzeň
Marcela Schýbalová působí ve školství již téměř 30 let. Je to nejen velký profesionál, ale především vstřícný a spravedlivý člověk. Svým klidným a trpělivým působením se snaží pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami odstranit nebo zmírnit jejich handicapy, aby se po ukončení školní docházky dokázali uplatnit na trhu práce. Kromě odborných znalostí a dovedností soustavně vštěpuje žákům zásady slušného chování, učí je finanční gramotnosti a orientaci v pracovně-právní problematice.

Mgr. Iva Sloupová, učitelka, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň
Iva Sloupová dlouhodobě a úspěšně vede s partnerskou střední školou ve Valencii a dalšími zahraničními školami projekty mezinárodní spolupráce Erasmus+. Nabízená aktuální témata oslovují nejen žáky, ale motivují i zahraniční pedagogy. Žáci spolupracují na dané problematice samostatně i v mezinárodních týmech, a tím se prostřednictvím IT technologií posilují jejich odborné kompetence zejména v přírodních vědách, matematice a v cizích jazycích. Paní učitelka Iva Sloupová také za pedagogickou inovaci, využití IT nástrojů, komunikaci a spolupráci s partnerskými školami a celkový přínos inovativních projektů obdržela dvě celostátní ocenění.

Mgr. Milan Sosík, ředitel, Základní škola, Stříbro
Škola je pod vedením ředitele Milana Sosíka příkladem v oblasti zapojování se do mezinárodních projektů. Škola například pokračuje v mezinárodní spolupráci v programu Comenius – Partnerství škol, což je již pátý velký mezinárodní projekt pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Významná je spolupráce školy s dalšími subjekty, a to i v neziskové sféře. ZŠ Stříbro nadále spolupracuje se školami v Německu, Polsku Lucembursku a Chorvatsku. Také je třeba vyzdvihnout mimoškolní výchovně-vzdělávací aktivity, které jsou součástí prevence sociálně-patologických jevů. Pan ředitel Milan Sosík školu neúnavně a vytrvale propaguje na veřejnosti.

Jana Šmídlová, bývalá ředitelka, 2. Mateřská škola Horní Bříza
Paní Jana Šmídlová je bývalou dlouholetou ředitelkou mateřské školy a po celý svůj profesní život se věnuje dětem předškolního věku. Pod jejím vedením měla mateřská škola stanovenou dlouhodobou koncepci vzdělávání. Svým přístupem a jednáním vytvářela ve škole zdravé klima a v důsledku toho ve škole fungovaly velmi dobré prosociální vztahy. Aktivní vedení školy při řízení pedagogických procesů má pozitivní dopad na kvalitu poskytovaného předškolního vzdělávání. Mateřská škola je zařazena mezi školy s příkladnou praxí.

Ing. Rostislav Študent, bývalý ředitel, Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň
Pan Rostislav Študent pedagogicky působil od roku 1988 jako učitel odborných předmětů v oboru strojírenství. Pan ředitel v roce 2011 velmi úspěšně zvládl sloučení dvou škol: střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara. Má velkou zásluhu na zvýšení zájmu o studium technických oborů ve škole. Velmi úzce spolupracoval s partnery, řešil řadu rozvojových projektů, podařilo se mu vybavit školu moderními CNC stroji pro výuku a pod jeho vedením se škola stala centrem dalšího vzdělávání v oboru mechatroniky a automatizace. Pan ředitel Študent je členem odborných komisí a úspěšně reprezentuje školu i navenek. Rostislav Študent je členem mnoha pedagogických a odborných komisí, a mimo jiné připravil projekt na rekonstrukci objetku školy za hruba 150 miliónů korun
Ocenění je zároveň poděkováním za dlouholetou a kvalitní práci ve školství.

doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D., proděkan, Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
Pan docent inženýr Jiří Tupa, Ph.D., proděkan Západočeské univerzity v Plzni, dlouhodobě spolupracuje s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Odbor školství jeho prostřednictvím navázal spolupráci i s jednotlivými fakultami. Pan docent Tupa je velmi dobrým pedagogem, který předává bohaté znalosti a zkušenosti studentům. Je školitelem studentů doktorandského studia budoucích vědeckých pracovníků a inicioval řadu projektů založených na spolupráci univerzity se středními a základními školami.
Aktivně se podílí na organizaci a zabezpečení řady soutěží, např. Technická olympiáda, Technika má zlaté dno nebo Robotická soutěž, kde působí i jako odborný hodnotitel.

Mgr. Věra Ulčová, bývalá ředitelka, Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň
Paní Věra Ulčová pedagogicky působila od roku 1980 jako učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů. V letech 2002–2019 ve funkci ředitelky Integrované střední školy živnostenské vždy věnovala velkou pozornost dobrému pracovnímu prostředí ve škole a citlivému a individuálnímu přístupu k žákům. Během jejího působení dosáhli žáci školy řady významných ocenění v odborných a uměleckých soutěžích. Paní Věra Ulčová se také významně zasloužila na pořádání prezentačních akcí, výstav a módních přehlídek svých žáků.

PaedDr. Zdeňka Zykmundová, učitelka, Střední odborné učiliště stavební, Plzeň
Život paní Zdeňky Zykmundové je spjat s výchovou mladé generace. Už s titulem doktorka pedagogiky nastoupila v roce 1991 na místo učitelky, a stále aktivně vyučuje. Soustavně si doplňuje vzdělání, organizuje četné odborné exkurze i poznávací školní výlety. Je koordinátorkou tvorby školních vzdělávacích programů a zpracovatelkou školního akčního plánu. Paní Zdeňka Zykmundová se i ve svém volném čase aktivně zapojuje do kulturních akcí v rámci Plzeňského kraje i města Plzně; nezanedbatelný je její podíl na projektu Plzeň - evropské hlavní město kultury 2015. Oceněním její práce je opakované zvolení předsedkyní Školské rady Středního odborného učiliště stavebního a působí i jako funkcionářka základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.