Nominujte své blízké na ceny hejtmana za celoživotní přínos a záchranu lidského života

obrazek
29. února 2024 17:55, aktualizováno 03. června 2024 10:28, Mgr. Jana Ťupová

Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták vyhlašuje výzvu k podávání návrhů na Ceny hejtmana za celoživotní přínos Plzeňskému kraji a Ceny hejtmana za záchranu lidského života v roce 2023.

Ceny mimořádným osobnostem za jejich celoživotní přínos Plzeňskému kraji budou uděleny v letošním roce již podruhé. Pomozte nám najít osobnosti, jejichž práce a píle přispěly k dobrému jménu nejen Plzeňského kraje. Ocenění za vynikající zásluhy mohou obdržet osoby, které se na území Plzeňského kraje narodily, žijí v něm nebo jsou s ním spojeny svým působením.

Ceny za záchranu lidského života jsou udělovány hejtmanem našeho kraje pravidelně, a to vždy za předchozí rok. Máte ve svém okolí někoho, kdo nezištně pomohl osobě v ohrožení života a svým přičiněním jí život zachránil? Pošlete nám nominaci s podrobným popisem události.
Slavnostní předání ocenění z rukou hejtmana proběhne během Galavečera Plzeňského kraje v Měšťanské besedě v Plzni v listopadu tohoto roku. K účasti na slavnostním aktu budou přizváni i ti, kteří oceněné osoby nominovali.

Důležité informace k nominacím:

FORMULÁŘ

Formulář k nominaci je nutné čitelně vyplnit. Nejasně vyplněné formuláře a formuláře bez údajů (informace o osobnosti) budou vyřazeny z výběru!

Na nominovaném bude následně vyžadován souhlas s nominací. Nominovat nelze in memoriam.

Odevzdat formulář lze těmito způsoby:

a) vyplnit elektronický formulář na stránkách kraje
b) zaslat nominační formulář elektronicky na adresu cenahejtmana@plzensky-kraj.cz
c) zaslat nominační formulář poštou na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kancelář hejtmana, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň
d) osobně doručit nominační formulář na tutéž adresu a odevzdat jej na podatelně Krajského úřadu PK v přízemí budovy

Formulář je ke stažení ZDE:


Nominace lze zasílat do 10. června 2024 (prodlouženo).

PRAVIDLA NOMINACE

  • Návrhy na udělení Ceny hejtmana za celoživotní přínos Plzeňského kraje a Ceny hejtmana za záchranu lidského života v roce 2023 mohou předkládat fyzické osoby, obce a podnikající fyzické či právnické osoby.
  • Návrh nominace musí obsahovat odůvodnění, proč by daná osoba měla být vyznamenána. Zašlete veškeré dokumenty, které podpoří Váš návrh. Připojit můžete i životopis, výčet činností či zásluh, novinové články, publikační přehled apod.
  • Oceněné osoby musí být s Plzeňským krajem spjaty z těchto důvodů: na území kraje se narodily, žijí v něm, případně je pojí s Plzeňským krajem jejich působení.
  • Cenu hejtmana za celoživotní přínos Plzeňského kraje a Cenu hejtmana za záchranu lidského života v roce 2023 lze udělit pouze fyzické osobě.
  • Cenu hejtmana za celoživotní přínos Plzeňského kraje a Cenu hejtmana za záchranu lidského života v roce 2023 lze udělit za života, nikoliv in memoriam.
  • Nominace lze zasílat od 1. března do 10. června 2024 (prodlouženo).
  • Veškeré shromážděné informace budou použity pouze pro účely administrace Ceny hejtmana za celoživotní přínos Plzeňskému kraji či Ceny hejtmana za záchranu lidského života v roce 2023.
  • Kontaktní osoba: Mgr. Jana Ťupová, oddělení vnějších vztahů, odbor kancelář hejtmana, e-mail: jana.tupova@plzensky-kraj.cz, tel: +420 377 195 231.

PROCES VÝBĚRU OCENĚNÝCH OSOBNOSTÍ

Všechny odůvodněné nominace budou předloženy hejtmanovi Plzeňského kraje. Ten společně s Radou Plzeňského kraje vybere osobnosti, kterým bude předáno ocenění během slavnostního galavečera u příležitosti ocenění osobností Plzeňského kraje dne 19. listopadu 2024 v Měšťanské besedě v Plzni.

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů osob zapojených do nominací na Ceny hejtmana za celoživotní přínos Plzeňskému kraji a za záchranu lidského života v roce 2023 je Plzeňský kraj se sídlem Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň, IČO 70890366, který postupuje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Další kontakty na správce osobních údajů a na jeho pověřence pro ochranu osobních údajů jsou zveřejněny na webových stránkách www.plzensky-kraj.cz. Subjekty osobních údajů jsou podávající (osoba, která vyplní a odešle nominační formulář) a nominovaný (osoba nominovaná podávajícím). Vyplněním a odesláním nominačního formuláře předá podávající Plzeňskému kraji své osobní údaje a osobní údaje nominovaného. Primárním účelem zpracování osobních údajů je realizace cen hejtmana, v případě osobních údajů oceněných nominovaných pak i plnění souvisejících právních povinností v oblasti vedení účetnictví a daní. Osobní údaje podávajícího (v rozsahu dle nominačního formuláře) jsou pro správce nezbytné za účelem jeho oprávněného zájmu na úspěšné realizaci cen hejtmana, zejména pro případ potřeby kontaktovat podávajícího z důvodu ověření nominace a pro pozvání podávajícího na slavnostní předání ocenění jím nominované osobě. Z tohoto důvodu nemůže být přijata nominace bez řádně vyplněného nominačního formuláře. Dalším právním základem zpracování osobních údajů podávajícího je jeho dobrovolný souhlas se zpracováním, udělený správci vyplněním a odesláním/předáním nominačního formuláře. Osobní údaje podávajícího získané na základě jeho souhlasu budou zpracovávány pouze po dobu administrace cen hejtmana, nejpozději do 30. 11. 2024, poté budou vymazány. Osobní údaje podávajícího nebudou správcem nikam dále předávány. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Dále má právo vznést u správce osobních údajů námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Souhlas se zpracováním může být subjektem údajů u správce kdykoli odvolán. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování. Všechny nominované osoby budou Plzeňským krajem o své nominaci vyrozuměny.